ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exile

EH1 G Z AY2 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exile-, *exile*
English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exile[N] การเนรเทศ, See also: การขับไล่ออกนอกประเทศ, Syn. banishment, expatriation, ostracism
exile[VT] เนรเทศ, See also: ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. banish, expatriate, ostracize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exile(เอก'ไซลฺ) {exiled,exiling,exiles} n. การเนรเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ vt. เนรเทศ,ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. expatriation
flexile(เฟลค'เซิล) adj. ดูflexible,, See also: flexility n., Syn. pliant
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
exile(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่ออก,ผู้ถูกเนรเทศ
exile(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exile๑. การเนรเทศ๒. การลี้ภัย๓. การออกไปอยู่ต่างถิ่น๔. ผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exileการเนรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ, การลี้ภัย, ผู้ลี้ภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exileการเนรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exile, government inรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exile, government inรัฐบาลพลัดถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exileเนรเทศ (กริยา) การเนรเทศ (นาม) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's now fled to Russia. Self-imposed exile.เขาเนรเทศตัวเองไปรัสเซีย The Red Violin (1998)
Song by EXILE TRIBE The CD theme song of GTOSong by EXILE TRIBE The CD theme song of GTO GTO (1999)
He has chosen exile.เขาเลือกเนรเทศตัวเอง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- They have their reasons but usually a program chooses exile when it faces deletion./พวกมันก็มีเหตุผลของตัวเองล่ะนะ แต่ส่วนมากก็เพราะมันเลือกที่จะอยู่ต่อไปแทนที่จะถูกลบทิ้ง The Matrix Reloaded (2003)
- We have them now. - The exile is the primary target.เจอตัวแล้ว ผู้หลบหนีคือเป้าหมายหลัก The Matrix Reloaded (2003)
- Find the exile. - We have them.หาตัวผู้หลบหนีก่อน / เจอตัวแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
And you must be the last exile.และหนูจะได้เป็นคนสุดท้าย The Matrix Revolutions (2003)
Through her, I have been asked to cooperate with the Nazis many times, but I am what they are trying to exile, a Jew.เธอน่ะชักชวนชั้นให้เข้าร่วมกับนาซีตลอด แต่ชั้นเป็นยิว พวกคนที่นาซีจงเกลียดจงชังนั่นล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He was exiled.และถูกส่งไปที่ จุงวอน Shadowless Sword (2005)
And some people are suggesting that he's joined up with Obote's exiles.ว่ากันว่าเขาร่วมมือกับพวกของโอโบเท The Last King of Scotland (2006)
I was going to say angry, and perhaps that anger began when we exiled you to the nursery.แม่กำลังจะพูดว่าขี้โมโห และบางทีอาจะเป็นเพราะแม่ส่งลูกไปอยู่เนิสเซอรี่ตอนเด็กๆด้วย Distant Past (2007)
She'S The One That Got Us Exiled From The Waldorfs.เธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้ไปร่วมทานอาหารกับครอบครัววอลดอร์ฟ Blair Waldorf Must Pie! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exileDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
exileHe was exiled from his country.
exileHe was exiled from his own country.
exileHumanity exiled.
exileNapoleon was exiled to St. Helena.
exileThe criminal was sent into exile.
exileThe exile yearned for his home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยเกาะ[V] expel to the island, See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island, Example: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้, Thai definition: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
เนรเทศ[V] exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize   FR: bannir ; exiler ; déporter
นิราศ[v.] (nirāt) EN: be exiled to a distant place , depart ; part from   
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai   FR: exiler

CMU English Pronouncing Dictionary
EXILE    EH1 G Z AY2 L
EXILE    EH1 K S AY2 L
EXILED    EH1 G Z AY2 L D
EXILED    EH1 K S AY2 L D
EXILES    EH1 G Z AY2 L Z
EXILES    EH1 K S AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exile    (v) ˈɛksaɪl (e1 k s ai l)
exiled    (v) ˈɛksaɪld (e1 k s ai l d)
exiles    (v) ˈɛksaɪlz (e1 k s ai l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠島[えんとう, entou] (n) remote island; punishment by exile to a remote island [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
故郷忘じ難し[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile [Add to Longdo]
罪人を流す[ざいにんをながす, zaininwonagasu] (exp,v5s) to exile a criminal [Add to Longdo]
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile [Add to Longdo]
政治亡命[せいじぼうめい, seijiboumei] (n) political asylum; political exile [Add to Longdo]
遷客[せんかく, senkaku] (n) exiled person [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島破り[しまやぶり, shimayaburi] (n,vs) escaping from an island exile [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exile
   n 1: a person who is voluntarily absent from home or country;
      "American expatriates" [syn: {exile}, {expatriate},
      {expat}]
   2: a person who is expelled from home or country by authority
     [syn: {exile}, {deportee}]
   3: the act of expelling a person from their native land; "men in
     exile dream of hope"; "his deportation to a penal colony";
     "the expatriation of wealthy farmers"; "the sentence was one
     of transportation for life" [syn: {exile}, {deportation},
     {expatriation}, {transportation}]
   v 1: expel from a country; "The poet was exiled because he
      signed a letter protesting the government's actions" [syn:
      {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top