ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exigent

EH1 K S IH0 JH AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exigent-, *exigent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigent[ADJ] ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent

English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had some exigent business I was...ผมมีบางอย่างเร่งด่วน \ ธุระซักอย่างนี่แหละ .. Law Abiding Citizen (2009)
Claim exigent circumstances.อ้างว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน Episode #1.3 (2010)
As you are called upon for field work, you can count on one thing... you'll be asked to perform highly involved tasks in exigent situations.พวกคุณถูกเรียกตัวมาเพื่อฝึกภาคสนาม สิ่งหนึ่งที่คุณไว้ใจได้... คุณจะถูกสั่งให้ทำงาน ที่เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง Rough Trade (2010)
Exigent circumstances to any judge I know.สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะตัดสินอะไรที่ฉันรู้ Leave It to Beavers (2012)
Or exigent circumstances.หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน Exigent Circumstances (2013)
I don't know what you call a murderer on the loose, ma'am, but I call that extremely exigent.ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเรียกว่าอะไร ฆาตกรกำลังหลบหนี, คุณนาย ผมเรียกมันว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสุดๆ Exigent Circumstances (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIGENT    EH1 K S IH0 JH AH0 N T
EXIGENTS    EH1 K S IH0 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exigent    (j) ˈɛgzɪʤənt (e1 g z i jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊要[きんよう, kinyou] (adj-na,n) momentous; exigent; urgent; important; vital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exigent
   adj 1: demanding attention; "clamant needs"; "a crying need";
       "regarded literary questions as exigent and momentous"-
       H.L.Mencken; "insistent hunger"; "an instant need" [syn:
       {clamant}, {crying}, {exigent}, {insistent}, {instant}]
   2: requiring precise accuracy; "an exacting job"; "became more
     exigent over his pronunciation" [syn: {exigent}, {exacting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top