ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exigency

EH2 K S IH1 JH AH0 N S IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exigency-, *exigency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigency[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการด่วน, Syn. need, requirement, urgency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

English-Thai: Nontri Dictionary
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exigency; exigenceความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigency; exigenceภาวะจำเป็นรีบด่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIGENCY    EH2 K S IH1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exigency    (n) ˈɛksɪʤənsiː (e1 k s i jh @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喫緊;吃緊[きっきん, kikkin] (adj-na,n,adj-no) urgency; exigency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exigency
   n 1: a pressing or urgent situation; "the health-care exigency"
   2: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that
     requires immediate action; "he never knew what to do in an
     emergency" [syn: {emergency}, {exigency}, {pinch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top