ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exigence

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exigence-, *exigence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigence[N] ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการเร่งด่วน, Syn. need, requirement, urgency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigence(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exigence; exigencyความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigence; exigencyภาวะจำเป็นรีบด่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ข้อกำหนด[X] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision   FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngkān) EN: requirement ; demand ; need ; want   FR: besoin [m] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso   FR: condition [f] ; exigence [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top