ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhumation

EH0 K S HH Y UW2 M EY1 SH AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhumation-, *exhumation*
English-Thai: Longdo Dictionary
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhumationการขุดศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Officially, all we're asking is for an exhumation order.เราขอแค่คำสั่งขุดศพ ถ้าเขาอนุมัติ The Rat (2006)
An exhumation order?คำสั่งขุดศพ The Rat (2006)
Desecrations, exhumations.ร่างผู้หญิง, ที่มีเสน่ห์หน่อย Cold Comfort (2009)
All right. I'll get an exhumation order.เอาล่ะ ฉันจะไปขอคำสั่งขอขุดศพ Night of Desirable Objects (2009)
"and I'm writing to request autobiographical information on the man who funded the exhumation of Anok's tomb. ""และผมได้เขียนมา เพื่อขอทำข้อมูลชีวประวัติ ของชายที่เราพบร่างเขา จากการถูกขุดขึ้นมา จากหลุมฝังศพเอน็อค" A Night at the Bones Museum (2009)
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ Womb (2010)
I'll try to contact Lori and get permission for the exhumation.ฉันลองติดต่อลอรี่ แล้วขออนุญาติขุดศพดูแล้วกัน Chemistry (2012)
When do you get the test results for the exhumation?คุณจะได้ผลทดสอบ จากศพที่ขุดขึ้นมาเมื่อไหร่? Chemistry (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHUMATION    EH0 K S HH Y UW2 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhumation    (n) ˌɛkshjuːmˈɛɪʃən (e2 k s h y uu m ei1 sh @ n)
exhumations    (n) ˌɛkshjuːmˈɛɪʃənz (e2 k s h y uu m ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhumation
   n 1: the act of digging something out of the ground (especially
      a corpse) where it has been buried [syn: {exhumation},
      {disinterment}, {digging up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top