ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhortation

EH2 G Z AO2 R T EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhortation-, *exhortation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhortation(n) การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ), Syn. advice, encouragement
exhortation(n) สิ่งกระตุ้น (คำทางการ), See also: คำพูดที่กระตุ้น, Syn. persuasion, urging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhortationการบีบบังคับ, การเคี่ยวเข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exhortation(n) ชักชวน นำไปสู่, Syn. persuade

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhortationThe exhortation "Don't quote Wikipedia" was included in the Asahi newspaper of yesterday or the day before.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHORTATION EH2 G Z AO2 R T EY1 SH AH0 N
EXHORTATIONS EH2 G Z AO2 R T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhortation (n) ˌɛksɔːtˈɛɪʃən (e2 k s oo t ei1 sh @ n)
exhortations (n) ˌɛksɔːtˈɛɪʃənz (e2 k s oo t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
苦言[くげん, kugen] (n,adj-no) candid (frank) advice; exhortation; (P) [Add to Longdo]
諷諫;諷諌[ふうかん, fuukan] (n) indirect remonstrance; exhortation by insinuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhortation
   n 1: a communication intended to urge or persuade the recipients
      to take some action
   2: the act of exhorting; an earnest attempt at persuasion [syn:
     {exhortation}, {incitement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top