ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhort

IH0 G Z AO1 R T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhort-, *exhort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhort[VT] กระตุ้นให้ทำ, Syn. incite, urge
exhort[VI] ให้คำแนะนำ, Syn. advise, recommend
exhortation[N] การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ), Syn. advice, encouragement
exhortation[N] สิ่งกระตุ้น (คำทางการ), See also: คำพูดที่กระตุ้น, Syn. persuasion, urging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhortationการบีบบังคับ, การเคี่ยวเข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exhortation (n) ชักชวน นำไปสู่
See also: S. persuade,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
I exhort... and then you make me look good.ผมจะแนะนำคุณ\ แล้วคุณจะช่วยให้ผมดูเป็นคนดีขึ้นได้ The Survivor in the Soap (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhortThe exhortation "Don't quote Wikipedia" was included in the Asahi newspaper of yesterday or the day before.
exhortThe teacher exhorted his pupils to do well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งเสีย[V] admonish, See also: exhort, urge, advise, Syn. เตือน, กำชับ, Example: แม่สั่งเสียลูกๆ ให้ดูแลสวนให้ดีในระหว่างที่แม่ไม่อยู่, Thai definition: บอกให้เข้าใจ
คะยั้นคะยอ[V] urge, See also: exhort, coax, cajole, wheedle, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: แม่เฒ่าคะยั้นคะยอให้ลูกชายกินข้าวให้มากๆ โดยเฉพาะไก่ต้มใส่ใบยา, Thai definition: หนุนให้ทำ, ชักชวนให้ตกลงใจทำด้วยการรบเร้า
พร่ำสอน[V] exhort, See also: complain continually, Syn. สอน, สั่งสอน, Example: พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอน พร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูป ในไพรสนฑ์, Thai definition: สอนอยู่เสมอๆ
เตือนสติ[V] warn, See also: exhort, admonish, hint, call to mind, call attention, Example: ที่ผู้เขียนนำเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะต้องการเตือนสติตัวเอง ให้ได้ยินถึงท่านผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น, Thai definition: เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHORT    IH0 G Z AO1 R T
EXHORTS    IH0 G Z AO1 R T S
EXHORTED    IH0 G Z AO1 R T IH0 D
EXHORTING    IH0 G Z AO1 R T IH0 NG
EXHORTATION    EH2 G Z AO2 R T EY1 SH AH0 N
EXHORTATIONS    EH2 G Z AO2 R T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhort    (v) ˈɪgzˈɔːt (i1 g z oo1 t)
exhorts    (v) ˈɪgzˈɔːts (i1 g z oo1 t s)
exhorted    (v) ˈɪgzˈɔːtɪd (i1 g z oo1 t i d)
exhorting    (v) ˈɪgzˈɔːtɪŋ (i1 g z oo1 t i ng)
exhortation    (n) ˌɛksɔːtˈɛɪʃən (e2 k s oo t ei1 sh @ n)
exhortations    (n) ˌɛksɔːtˈɛɪʃənz (e2 k s oo t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] exhort, #23,864 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] exhort; to make an effort, #30,766 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] exhort; stimulate, #63,482 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] exhort; stimulate, #738,127 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] exhort, #955,154 [Add to Longdo]
劝诫[quàn jiè, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] exhort; admonish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
苦言[くげん, kugen] (n,adj-no) candid (frank) advice; exhortation; (P) [Add to Longdo]
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers [Add to Longdo]
諷諫;諷諌[ふうかん, fuukan] (n) indirect remonstrance; exhortation by insinuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhort
   v 1: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
      crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
      {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on},
      {exhort}, {pep up}]
   2: force or impel in an indicated direction; "I urged him to
     finish his studies" [syn: {urge}, {urge on}, {press},
     {exhort}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top