ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhilarate

IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhilarate-, *exhilarate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhilarate[VT] ทำให้เบิกบานใจ, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. cheer, enliven, invigorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ดีอกดีใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feel kind of exhilarated.กลับรู้สึกว่าตัวเองร่าเริง Unpleasantville (2010)
I've never seen you so exhilarated.ฉันไม่เคยเห็นนาย มีความสุขขนาดนั้นมาก่อนเลย True Genius (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเริง[V] rejoice, See also: exhilarate, be elate, be cheerful, be gay, Syn. รื่นเริง, ร่าเริง, สำเริงสำราญ, Example: งานนี้เขาจัดสำหรับผู้ชอบสำเริงโดยเฉพาะ, Thai definition: รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงโลดใจ[v.] (linglōtjai) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHILARATE    IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T
EXHILARATED    IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhilarate    (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪt (i1 g z i1 l @ r ei t)
exhilarated    (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪtɪd (i1 g z i1 l @ r ei t i d)
exhilarates    (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪts (i1 g z i1 l @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
気分高揚[きぶんこうよう, kibunkouyou] (n,adj-no) feeling exhilarated [Add to Longdo]
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhilarate
   v 1: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at
      the prospect of going to the movies"; "He was inebriated by
      his phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
      {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top