ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibit

IH0 G Z IH1 B AH0 T   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibit-, *exhibit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibit[N] ของที่แสดง, See also: ของที่นำมาแสดง
exhibit[VI] จัดแสดง, See also: แสดง, โชว์, Syn. display, present, show
exhibit[VT] จัดแสดง, See also: แสดง, โชว์, Syn. display, present, show
exhibit[VT] แสดงให้เห็น
exhibit[N] หลักฐาน, See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล, Syn. evidence, proof
exhibition[N] งานแสดง (ศิลปะ), See also: นิทรรศการ (ศิลปะ), Syn. display, presentation, showing
exhibition[N] สิ่งของที่นำมาแสดง, See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitive[ADJ] ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ), Syn. demostrating, displaying
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exhibit(vt) ประกวด,แสดงนิทรรศนการ,อธิบาย
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
exhibitor(n) ผู้แสดง,ผู้ประกวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exhibit๑. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงในศาล๒. ของกลาง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionismการแสดงอนาจาร (โดยเปิดเผยของลับ) [ดู bodily exhibition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Exhibition buildingsอาคารนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionismวิปริตทางเพศแบบชอบอวดอวัยวะเพศ,ประเภทชอบโชว์อวัยวะเพศ,การชอบอวดอวัยวะเพศ,พวกชอบอวดอวัยวะเพศ [การแพทย์]
Exhibitionsนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitsนิทรรศการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
You're the only one wants to see exhibits.คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยากจะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการ 12 Angry Men (1957)
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
Did they fund the Mapplethorpe exhibit?พวกเขากองทุนจัดแสดง Mapplethorpe? The Birdcage (1996)
I'm gonna have the greatest exhibition match ever held... on the greatest golf course ever built.ฉันจะจัดแข่งกอล์ฟการกุศล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... ...ณ สนามกอล์ฟยิ่งใหญ่ที่สุด The Legend of Bagger Vance (2000)
Playin' an exhibition match for ten grand ?ที่เกาะครูว์เพื่อเงินหมื่นงั้นรึ The Legend of Bagger Vance (2000)
Exhibitions are the thing now. Five, ten grand for two days' work.ผมชักชอบการเล่นโชว์แล้ว 2 วันฟันเป็นหมื่น The Legend of Bagger Vance (2000)
From that time on, Walter Hagen played only exhibition matches.จากนั้นเฮเก้นก็เล่นแต่แมทช์โชว์ตัว The Legend of Bagger Vance (2000)
You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.นิทรรศการจะมีในอีก 2 สัปดาห์ Unbreakable (2000)
Good luck with your exhibition.ขอให้นิทรรศการราบรื่นนะ Unbreakable (2000)
I decided I'm going to put together an exhibition.ผมคิดว่าผมจะจัดแสดงนิทรรศการซักหน่อย Hope Springs (2003)
For some exhibition? You got a name yet?เพื่อมาวาดรูปคนท้องถิ่นของเรา สำหรับจัดแสดงนิทรรศการใช่มั้ย ได้ชื่อรึยัง Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhibitA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
exhibitAll sorts of people came to the exhibition.
exhibitAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
exhibitCan I see the special exhibit with this ticket?
exhibitChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
exhibitDid you go to the art exhibition?
exhibitDo not touch the exhibits.
exhibitDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
exhibitDo you have any special exhibits?
exhibitHe exhibited no remorse for his crime.
exhibitHe hopes to exhibit his paintings in Japan.
exhibitHis exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
สำแดง[V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
งานออกร้าน[N] trade fair, See also: exhibition, Syn. งานแสดงสินค้า, Example: หน่วยงานของเราเข้าร่วมงานออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี, Count unit: งาน
ของกลาง[N] exhibit, See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property, Syn. หลักฐาน, Example: จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง, Thai definition: ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
งานแสดงนิทรรศการ[N] exhibition, Syn. งานนิทรรศการ
จัดแสดง[V] exhibit, See also: show, Syn. แสดง, จัดโชว์, Example: พรรคไทยรักไทยได้จัดแสดงนิทรรศการ SMES ขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting   FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
นำเสนอ[v.] (namsanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display   FR: présenter ; montrer
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēng nithatsakān) EN: exhibition   FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēng sinkhā) EN: trade fair ; expo ; exhibition   FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m]
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēng trāpraisanīyākøn) EN: philatelic exhibition   FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition   FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBIT    IH0 G Z IH1 B AH0 T
EXHIBITS    IH0 G Z IH1 B AH0 T S
EXHIBITOR    IH0 G Z IH1 B AH0 T ER0
EXHIBITED    IH0 G Z IH1 B AH0 T AH0 D
EXHIBIT'S    IH0 G Z IH1 B AH0 T S
EXHIBITING    IH0 G Z IH1 B AH0 T IH0 NG
EXHIBITION    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N
EXHIBITORS    IH0 G Z IH1 B AH0 T ER0 Z
EXHIBITIONS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N Z
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibit    (v) ˈɪgzˈɪbɪt (i1 g z i1 b i t)
exhibits    (v) ˈɪgzˈɪbɪts (i1 g z i1 b i t s)
exhibited    (v) ˈɪgzˈɪbɪtɪd (i1 g z i1 b i t i d)
exhibitor    (n) ˈɪgzˈɪbɪtər (i1 g z i1 b i t @ r)
exhibiting    (v) ˈɪgzˈɪbɪtɪŋ (i1 g z i1 b i t i ng)
exhibition    (n) ˌɛksɪbˈɪʃən (e2 k s i b i1 sh @ n)
exhibitors    (n) ˈɪgzˈɪbɪtəz (i1 g z i1 b i t @ z)
exhibitions    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənz (e2 k s i b i1 sh @ n z)
exhibitioner    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənər (e2 k s i b i1 sh @ n @ r)
exhibitioners    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənəz (e2 k s i b i1 sh @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, / ] exhibition game, #10,524 [Add to Longdo]
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case, #13,193 [Add to Longdo]
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
证物[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, / ] exhibit (legal), #57,225 [Add to Longdo]
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] exhibition room, #57,728 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P) [Add to Longdo]
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita [Add to Longdo]
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
露出症[ろしゅつしょう, roshutsushou] Exhibitionismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibit
   n 1: an object or statement produced before a court of law and
      referred to while giving evidence
   2: something shown to the public; "the museum had many exhibits
     of oriental art" [syn: {display}, {exhibit}, {showing}]
   v 1: show an attribute, property, knowledge, or skill; "he
      exhibits a great talent"
   2: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
     is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
     your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
     will have to display the highest skills of statesmanship"
     [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   3: give an exhibition of to an interested audience; "She shows
     her dogs frequently"; "We will demo the new software in
     Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present},
     {demonstrate}]
   4: walk ostentatiously; "She parades her new husband around
     town" [syn: {parade}, {exhibit}, {march}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top