ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaustively

IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaustively-, *exhaustively*, exhaustive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustively[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง The Angel Maker (2008)
I understand she's been questioned exhaustively during her incarceration.ผมเข้าใจว่า เธอถูกสอบสวนอย่างหนัก ระหว่างที่เธอถูกขัง And Then There Were More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUSTIVELY    IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaustively    (a) ˈɪgzˈɔːstɪvliː (i1 g z oo1 s t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively [Add to Longdo]
論じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P) [Add to Longdo]
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exhaustively
      adv 1: in an exhaustive manner; "we searched the files
             thoroughly" [syn: {thoroughly}, {exhaustively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top