ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaustive

IH0 G Z AO1 S T IH0 V   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaustive-, *exhaustive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. thorough
exhaustively[ADV] อย่างละเอียดถี่ถ้วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhaustive(เอคซอส'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หมด,หมดกำลัง,หมดจด,ละเอียดถ้วนทั่ว,ทอนกำลัง., See also: exhaustiveeness n., Syn. thorough,

English-Thai: Nontri Dictionary
exhaustive(adj) ทอนกำลัง,หมดแรง,หมดจด,หมดสิ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง The Angel Maker (2008)
It seems, despite your exhaustive defensive strategies, ... you still have a bit of security problem, Headmaster.ดูเหมือนว่าในทางตรงข้ามกับนโยบายป้องกันที่รัดกุม ...คุณมีปัญหาด้านความปลอดภัยอาจารย์ใหญ่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I understand she's been questioned exhaustively during her incarceration.ผมเข้าใจว่า เธอถูกสอบสวนอย่างหนัก ระหว่างที่เธอถูกขัง And Then There Were More (2011)
They did exhaustive searches ... certainly drowned in the dam.พวกเขาตามหาเธอ แต่เธอจมน้ำตายในเขื่อน House at the End of the Street (2012)
After exhaustive storyboarding and pre-production,หลังจากที่เขียนสตอรี่บอร์ดด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเตรียมโปรดัคชั่น Girls (and Boys) on Film (2013)
I've been doing exhaustive research into our lives.ผมศึกษาเรื่องราวชีวิตของพวกเราอย่างถี่ถ้วน Heroic Origins (2013)
I've run a complete and exhaustive set of diagnostics, so I can assure you there's no need to worry.ฉันจะตรวจสอบมันอย่างละเอียดถี่ถ้วน ฉะนั้น เธอไม่ต้องกังวลไปหรอก A Wanted (Inhu)Man (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUSTIVE    IH0 G Z AO1 S T IH0 V
EXHAUSTIVELY    IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaustive    (j) ˈɪgzˈɔːstɪv (i1 g z oo1 s t i v)
exhaustively    (a) ˈɪgzˈɔːstɪvliː (i1 g z oo1 s t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance), #53,357 [Add to Longdo]
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, / ] exhaustive; thorough [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
やら[, yara] (prt) (1) indicates a non-exhaustive list of items; (2) denotes uncertainty [Add to Longdo]
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively [Add to Longdo]
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P) [Add to Longdo]
消耗的[しょうこうてき, shoukouteki] (adj-na) exhaustive [Add to Longdo]
精確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 正確・せいかく) detailed and accurate; exhaustive and precise; meticulous; finely detailed [Add to Longdo]
全数[ぜんすう, zensuu] (n,adj-no) (1) whole number; all; (2) total; complete; exhaustive; 100% (inspection, search, etc.); (3) (See 二倍体) diploid [Add to Longdo]
総記[そうき, souki] (n) general description; exhaustive listing [Add to Longdo]
物尽し[ものづくし, monodukushi] (n) being complete; comprehensive; exhaustive [Add to Longdo]
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaustive
   adj 1: performed comprehensively and completely; "an exhaustive
       study"; "made a thorough search"; "thoroughgoing
       research" [syn: {exhaustive}, {thorough},
       {thoroughgoing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top