ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhausted

IH0 G Z AO1 S T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhausted-, *exhausted*, exhaust, exhauste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhausted(adj) ซึ่งใช้หมดสิ้น, See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ, Syn. consumed, depleted, used up
exhausted(adj) เหน็ดเหนื่อย, See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย, Syn. fatigued, spent, tired out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaustedAlthough he was exhausted, he had to keep working.
exhaustedBeing exhausted, she was soon fast asleep.
exhaustedBeth had to work very hard, and now she is hungry and exhausted.
exhaustedBy the time we had walked four miles, he was exhausted.
exhaustedExhausted from a day's work, he went to bed much earlier than usual.
exhaustedHe exhausted all his energy.
exhaustedHe exhausted his money.
exhaustedHe exhausted his strength on the work.
exhaustedHe has been exhausted from overwork.
exhaustedHe ran on and on, until he was completely exhausted.
exhaustedI am exhausted from two hours of examination.
exhaustedI am exhausted with toil

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผละ(adv) exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai Definition: อย่างอ่อนกำลัง
อิดโรย(adv) wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย
กะปลกกะเปลี้ย(adj) tired, See also: exhausted, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: ดูเขาท่าทางกะปลกกะเปลี้ยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหย[hōi] (v) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn
อิดโรย[itrøi] (v) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded
อิดโรย[itrøi] (adj) EN: tired ; weary ; exhausted
อิดโรย[itrøi] (adv) EN: wearily ; exhaustedly
ล้า[lā] (v) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out  FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ละเหี่ย[lahīa] (adj) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick  FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
เมื่อย[meūay] (v) EN: feel stiff ; have an ache ; be exhausted ; be tired  FR: être exténué
เมื่อย[meūay] (v) EN: be tired out ; be exhausted  FR: être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
หมด[mot] (v) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out  FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHAUSTED IH0 G Z AO1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhausted (v) ˈɪgzˈɔːstɪd (i1 g z oo1 s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor, #4,202 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] exhausted, #31,487 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] exhausted, #328,198 [Add to Longdo]
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 饿 / ] exhausted and hungry [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgespannt {adj} | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted [Add to Longdo]
entlüfteteexhausted the air from [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたばる[kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
でれっと[deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
ばてる[bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へたる[hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
へとへと[hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
へばる[hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhausted
   adj 1: drained of energy or effectiveness; extremely tired;
       completely exhausted; "the day's shopping left her
       exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and
       sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt
       completely washed-out"; "only worn-out horses and
       cattle"; "you look worn out" [syn: {exhausted}, {dog-
       tired}, {fagged}, {fatigued}, {played out}, {spent},
       {washed-out}, {worn-out(a)}, {worn out(p)}]
   2: depleted of energy, force, or strength; "impossible to grow
     tobacco on the exhausted soil"; "the exhausted food sources";
     "exhausted oil wells" [syn: {exhausted}, {spent}] [ant:
     {unexhausted}]
   3: drained physically; "the day's events left her completely
     exhausted--her strength drained"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top