ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhale

EH0 K S HH EY1 L   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhale-, *exhale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhale[VI] หายใจออก, See also: ปล่อยลมหายใจออก, Syn. breathe out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก

English-Thai: Nontri Dictionary
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[FRANK EXHALES][FRANK exhales] Bloodsport (1988)
[ Exhales ] Well, they should be, Itzhak Stern.ต้องมี... อิตซัค สเติร์น Schindler's List (1993)
Helps them keep their distance. [ Exhales ]พวกเขาจะได้ไม่เข้าใกล้ Schindler's List (1993)
[ Exhales ][exhales] Pulp Fiction (1994)
Exhale.ExhaleMaid in Manhattan (2002)
Now, I didn't cry during Waiting to Exhale... and I'm certainly not gonna fall for your puppy-dog eyes.ดูหนังเศร้าฉันยังไม่ร้องไห้เลย ไม่ใจอ่อนกับตาละห้อยหรอกนะ Big Momma's House 2 (2006)
But when the Northern Hemisphere is tilted away from the sun, as it is in our fall and winter, the leaves fall and exhale carbon dioxide, and the amount in the atmosphere goes back up again.แต่ตอนซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบและคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา An Inconvenient Truth (2006)
According to my findings, the mist on the stepfather's shirt was exhaled from the victim when he tried to revive her.ตามที่ผมพบ รอยจางนั่น บนเสื้อพ่อเลี้ยงเป็นเลือดที่ เหยื่อพ่นออกมา ตอนที่เขาพยายามช่วยชีวิตเธอ That Night, a Forest Grew (2007)
okay, one more.This time, let's exhale.ได้ อีกเกมส์นึง คราวนี้ขอหายใจหายคอก่อน Bad News Blair (2007)
[Deep exhale]และเขาคงจะคิดถึงแต่เธอ Awake (2007)
[ exhales sharply ] you wanted to save naked women.นายอยากจะช่วยผู้หญิงเปลือยงั้นเหรอ Wishful Thinking (2008)
[ exhales sharply ] put on some pants.ใส่กางเกงซะ Wishful Thinking (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exhaleHe exhaled a deep breath in discouragement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจออก[V] exhale, Ant. หายใจเข้า, Example: การร้องเพลงต้องรูจักหายใจออกให้ถูกวิธี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
มีกลิ่นรุนแรง [v. exp.] (mī klin runraēng) FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHALE    EH0 K S HH EY1 L
EXHALED    EH0 K S HH EY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhale    (v) ˈɛkshˈɛɪl (e1 k s h ei1 l)
exhaled    (v) ˈɛkshˈɛɪld (e1 k s h ei1 l d)
exhales    (v) ˈɛkshˈɛɪlz (e1 k s h ei1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, / ] exhale; hiss, #17,389 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] exhale; scream of tiger; to call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas [Add to Longdo]
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale [Add to Longdo]
吐く息[はくいき, hakuiki] (n) exhaled air; one's breath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhale
   v 1: expel air; "Exhale when you lift the weight" [syn:
      {exhale}, {expire}, {breathe out}] [ant: {breathe in},
      {inhale}, {inspire}]
   2: give out (breath or an odor); "The chimney exhales a thick
     smoke" [syn: {exhale}, {give forth}, {emanate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top