ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhalation

EH2 K S HH AH0 L EY1 SH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhalation-, *exhalation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhalation[N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHALATION    EH2 K S HH AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhalation    (n) ˌɛkshəlˈɛɪʃən (e2 k s h @ l ei1 sh @ n)
exhalations    (n) ˌɛkshəlˈɛɪʃənz (e2 k s h @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exhalation {f}exhalation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼気[こき, koki] (n,adj-no) exhalation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhalation
   n 1: exhaled breath [syn: {halitus}, {exhalation}]
   2: the act of expelling air from the lungs [syn: {exhalation},
     {expiration}, {breathing out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top