ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exfoliation

EH0 K S F OW2 L IY0 EY1 SH AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exfoliation-, *exfoliation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exfoliationผิวหนังลอกเป็นสะเก็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exfoliationการหลุดลอกเป็นแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exfoliationการแยกเป็นกาบมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do exfoliation with Japanese sea salt body scrub.ฉันจะขัดผิว ด้วยเกลือทะเลญี่ปุ่น Raiders of the Lost Art (2012)
Yeah, she's going from mud wrap to murder rap, exfoliation to interrogation, manicure to manacles, shiatsu to...ใช่ เธอเปลี่ยนจากการพอกโคลน มาเป็นฆ่าคน ขัดผิวเป็นสอบปากคำ การทำเล็บเป็นการสังหาร Til Death Do Us Part (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXFOLIATION    EH0 K S F OW2 L IY0 EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exfoliation {f} [med.]exfoliation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exfoliation
   n 1: the peeling off in flakes or scales of bark or dead skin;
      "exfoliation is increased by sunburn"
   2: a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the
     skin [syn: {scale}, {scurf}, {exfoliation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top