ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exfoliate

EH0 K S F OW1 L IY0 EY0 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exfoliate-, *exfoliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exfoliate[VI] ขัดผิว (เพื่อให้ผิวที่ตายแล้วหลุดออก), Syn. scrub
exfoliate[VT] ขัดผิว (เพื่อให้ผิวที่ตายแล้วหลุดออก), Syn. scrub
exfoliate[VI] ลอกออก, See also: หลุดออกเป็นแผ่น, ตกสะเก็ด, Syn. delaminate, desquamate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exfoliateลอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exfoliateหลุดออกมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exfoliateขัดผิว (เพื่อให้ผิวที่ตายแล้วหลุดออก)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXFOLIATE    EH0 K S F OW1 L IY0 EY0 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exfoliate
   v 1: spread by opening the leaves of
   2: cast off in scales, laminae, or splinters
   3: remove the surface, in scales or laminae
   4: come off in a very thin piece
   5: grow by producing or unfolding leaves; "plants exfoliate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top