ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exergonic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exergonic-, *exergonic*
English-Thai: Longdo Dictionary
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exergonic processกระบวนการเอกเซอร์โกนิก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exergonicเอ็กเซอร์โกนิค [การแพทย์]
Exergonic Dephosphorylationเอ็กเซอร์โกนิคดีฟอสโฟรีเลชั่น [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exergonic
   adj 1: (biochemistry) of a process accompanied by the release of
       energy; "diffusion is an exergonic process" [ant:
       {endergonic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top