ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exercise

EH1 K S ER0 S AY2 Z   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exercise-, *exercise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exercise[N] การใช้, See also: การดำเนินการ, Syn. operation
exercise[N] การออกกำลังกาย, See also: การบริหารร่างกาย, การออกกำลัง, Syn. activity, drill, training
exercise[VT] ดำเนินการ, See also: ปฏิบัติ, ใช้
exercise[VT] ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ), See also: ทำให้กังวล
exercise[VI] บริหารกาย, See also: ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย, ออกกำลัง, Syn. drill, practice, train
exercise[N] แบบฝึกหัด, Syn. drill, lesson, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
exercise(vi,vt) ใช้,ฝึกหัด,ฝึกฝน,ฝึก,ปฏิบัติ,ออกกำลังกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exerciseกายบริหาร, การออกกำลังกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise a right of recourseใช้สิทธิไล่เบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exercise of powerการใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, activeกายบริหารแบบทำเอง, อัตกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, corrective; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, passiveกายบริหารแบบทำให้, อัญกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exercise, therapeutic; exercise, correctiveกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exerciseกายบริหาร [TU Subject Heading]
Exerciseการออกกำลังกาย,การออกกำลัง,การบริหาร,บริหารร่างกาย [การแพทย์]
Exercise by Diplomatic Missions of Consular functionsการปฏิบัติหน้าที่กงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูต ตามข้อ 70 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ว่า1. บทของอนุสัญญานี้ใช้แก่ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูตด้วย เท่าที่บริบทจะอำนวยให้2. ชื่อของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแผนกกงสุล หรือมิฉะนั้นได้รับภาระให้ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลของคณะผู้แทนนั้น จะต้องแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นที่แต่งตั้งไว้3. ในการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล คณะผู้แทนทางการทูตอาจติดต่อกับก. เจ้าหน้าที่ท้องที่ของเขตกงสุลนั้นข. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐผู้รับ ถ้าหากกระทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีของรัฐผู้รับ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง4. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตที่อ้างถึงในวรรค 2 ของข้อนี้ จะยังคงอยู่ในบังคับแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความ สัมพันธ์ทางการทูต [การทูต]
Exercise for childrenกายบริหารสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Exercise for older peopleกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Exercise for pregnant womenกายบริหารสำหรับสตรีมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Exercise for the Feetท่าบริหารเท้า [การแพทย์]
Exercise for womenกายบริหารสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Exercise for youthกายบริหารสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exerciseexercise

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little outdoor exercise.ออกกำลังกายบ้าง The Great Dictator (1940)
And now some exercises.มาฝึกซ้อมกัน. Suspiria (1977)
- The fault lies with your exercises.-สาเหตุเกิดจากการออกกำลังกาย. Suspiria (1977)
I don't even exercise.ข้าไม่ต้องออกแรงด้วยซ้ำ The Princess Bride (1987)
..it only works on your hips. You need a whole 'nother exercise for your thighs.เอาละ Big (1988)
-..two ties and an exercise tape.ก็เป็นธุรกิจอย่างเดียว แต่ถ้ามัน.. Big (1988)
Pythagoras believed that music was a mathematical exercise.พิธาโกรัสเชื่อว่าดนตรี เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It was a mathematical exercise to honor the gods and you will be tested on it.เป็นการฝึกทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกียรติพระเจ้า และคุณจะต้องสอบมัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย In the Name of the Father (1993)
Landing officers on the threes for exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึง ใน threes สำหรับการออกกำลังกา? In the Name of the Father (1993)
After the fight, nobody stopped us going out in the yard to exercise.หลังจากการต่อสู้ไม่มีใครหยุดเรา ออกไปเที่ยวในบ้านก? In the Name of the Father (1993)
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exerciseActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
exerciseAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
exerciseBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
exerciseCan I do exercises?
exerciseCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
exerciseCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
exerciseDaily exercise is effective in overcoming obesity.
exerciseDo a composition exercise, please.
exerciseDo more exercise, or you'll get too fat.
exerciseEveryday physical exercise is indispensable to your health.
exerciseEveryone should exercise their right to vote.
exerciseExercise, if carried to excess, will do you more harm than good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
แบบฝึกหัด[N] exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
ออกกำลังกาย[V] exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
บริหารร่างกาย[V] exercise, Syn. ออกกำลังกาย, Example: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง, Thai definition: บริหารร่างกายให้แข็งแรง
การออกกำลังกาย[N] exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
แผลงฤทธิ์[V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
ฝึก[V] practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
วิธีฝึก[N] drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
บริหารบ้านเมือง[V] govern, See also: exercise the government, manage the government, Syn. ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง, Example: ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
ซ้อมมือ[V] exercise, See also: practise, practise one's skill, train, Syn. ฝึกมือ, ฝึกซ้อม, Example: นักกีฬาจะต้องซ้อมมือไว้เสมอ, Thai definition: ฝึกซ้อมให้ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบฝึกหัดเลขคณิต [n. exp.] (baēpfeuk-hat lēkkhanit) EN: arithmetic exercise   FR: exercice d'arithmétique [m]
ใช้อำนาจ[v. exp.] (chai amnāt) EN: exercise power   
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi leūaktang) EN: exercise one's right of vote   FR: exercer son droit de vote
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
หัดทำเลข[v. exp.] (hat tham lēk) EN: do arithmetic exercises   FR: faire des exercices d'arithmétique
กายบริหาร[n.] (kāibørihān) EN: exercise ; physical exercises   FR: exercice physique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXERCISE    EH1 K S ER0 S AY2 Z
EXERCISED    EH1 K S ER0 S AY2 Z D
EXERCISER    EH1 K S ER0 S AY2 Z ER0
EXERCISES    EH1 K S ER0 S AY2 Z AH0 Z
EXERCISERS    EH1 K S ER0 S AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exercise    (v) ˈɛksəsaɪz (e1 k s @ s ai z)
exercised    (v) ˈɛksəsaɪzd (e1 k s @ s ai z d)
exercises    (v) ˈɛksəsaɪzɪz (e1 k s @ s ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] exercise; drill; practice, #4,515 [Add to Longdo]
行使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, 使] exercise (a right etc), #5,739 [Add to Longdo]
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, / ] exercise; practice; to put on a play; to act, #5,975 [Add to Longdo]
练习本[liàn xí běn, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ ㄅㄣˇ, / ] exercise book; workbook, #88,288 [Add to Longdo]
练习册[liàn xí cè, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ ㄘㄜˋ, / ] exercise booklet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausübung {f}; Geltendmachung {f} | bei der Ausübung seiner Pflichtenexercise | in the exercise of his duties [Add to Longdo]
Ausübungsanzeige {f}exercise notice [Add to Longdo]
Ausübungslimit {n}exercise limit [Add to Longdo]
Ausübungspreis {m}; Basispreis {m}exercise price; strike price; striking price [Add to Longdo]
Bewegungstherapie {f}exercise therapy [Add to Longdo]
Hometrainer {m}; Heimtrainer {m}exercise machine; exercise bike; stationary bicycle [Add to Longdo]
Stilübung {f} | Stilübungen {pl}exercise in style | exercises in style [Add to Longdo]
Übung {f}; Übungsaufgabe {f}; Schulaufgabe {f} | Übungen {pl}; Übungsaufgaben {pl}; Schulaufgaben {pl}exercise | exercises [Add to Longdo]
Übungsheft {n}; Schulheft {n}exercise book [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソメトリックエクササイズ[, aisometorikkuekusasaizu] (n) isometric exercise [Add to Longdo]
エアロバイク[, earobaiku] (n) (See フィットネスバイク) exercise bike (wasei [Add to Longdo]
エキササイズ[, ekisasaizu] (n,vs) exercise [Add to Longdo]
エキササイズウォーキング[, ekisasaizuuo-kingu] (n) exercise walking [Add to Longdo]
エクササイズ[, ekusasaizu] (n) exercise [Add to Longdo]
コールユーブンゲン[, ko-ruyu-bungen] (n) choir exercises (ger [Add to Longdo]
コアリズム[, koarizumu] (n) weight-loss exercises (wasei [Add to Longdo]
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise [Add to Longdo]
ダイエット[, daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P) [Add to Longdo]
ノート[, no-to] (n,vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exercise
   n 1: the activity of exerting your muscles in various ways to
      keep fit; "the doctor recommended regular exercise"; "he
      did some exercising"; "the physical exertion required by
      his work kept him fit" [syn: {exercise}, {exercising},
      {physical exercise}, {physical exertion}, {workout}]
   2: the act of using; "he warned against the use of narcotic
     drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
     {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
     {exercise}]
   3: systematic training by multiple repetitions; "practice makes
     perfect" [syn: {exercise}, {practice}, {drill}, {practice
     session}, {recitation}]
   4: a task performed or problem solved in order to develop skill
     or understanding; "you must work the examples at the end of
     each chapter in the textbook" [syn: {exercise}, {example}]
   5: (usually plural) a ceremony that involves processions and
     speeches; "academic exercises"
   v 1: put to use; "exert one's power or influence" [syn: {exert},
      {exercise}]
   2: carry out or practice; as of jobs and professions; "practice
     law" [syn: {practice}, {practise}, {exercise}, {do}]
   3: give a workout to; "Some parents exercise their infants"; "My
     personal trainer works me hard"; "work one's muscles"; "this
     puzzle will exercise your mind" [syn: {exercise}, {work},
     {work out}]
   4: do physical exercise; "She works out in the gym every day"
     [syn: {exercise}, {work out}]
   5: learn by repetition; "We drilled French verbs every day";
     "Pianists practice scales" [syn: {drill}, {exercise},
     {practice}, {practise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top