ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemption

IH0 G Z EH1 M P SH AH0 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemption-, *exemption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemption[N] ความเป็นอิสระจากกฎข้อบังคับ, Syn. exception, immunity, privilege
exemption[N] ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exemption clauseข้อกำหนดยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การฑูต]
exemption from taxationการยกเว้นภาษี [การฑูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การฑูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there's an exemption, and there's no tax on extra earnings.อืม เขายกเว้นภาษีให้ The Host (2006)
"Death exemption by forwarding the message."การตายจะได้รับการยกเว้น เมื่อส่งข้อความนี้ One Missed Call Final (2006)
"Death exemption by forwarding the message."... so I forward it, it's done.\"การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้\"... ถ้างั้นฉันก็แค่ส่งมันก็จบสินะ ฉันนี่ฉลาดจริงๆ One Missed Call Final (2006)
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
Tomoka received the mail "death exemption by forwarding the message."โทโมโกะส่งข้อความว่า "การตายจะถูกละเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
death exemption by forwarding the message.การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้ One Missed Call Final (2006)
"death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
"death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
"Death exemption by forwarding the message.""การตายจะได้รับการยกเว้นเมื่อส่งข้อความนี้" One Missed Call Final (2006)
Everybody who meets him thinks he got an exemption.คนอื่นมักคิดว่าเขาไม่ได้เข้ากรมเป็นทหาร Episode #1.6 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exemptionArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
exemptionWe give foreign tourists the privilege of tax exemption.
exemptionYou have a personal tax exemption of 500,000 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยกเว้น[N] exemption, See also: exception, exclusion, Syn. การเว้น, การละเว้น, Example: อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง อันเป็นส่วนของแผ่นดิน, Thai definition: การไม่เกี่ยวด้วย, การกันเอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap yokwen ākøn khākhao) EN: exemption from import duties   
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
การยกเว้นภาษี[n. exp.] (kān yokwen phāsī) EN: tax exemption ; tax exempt   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPTION    IH0 G Z EH1 M P SH AH0 N
EXEMPTIONS    IH0 G Z EH1 M P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemption    (n) ˈɪgzˈɛmpʃən (i1 g z e1 m p sh @ n)
exemptions    (n) ˈɪgzˈɛmpʃənz (i1 g z e1 m p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグゼンプション[, eguzenpushon] (n) exemption [Add to Longdo]
課税控除[かぜいこうじょ, kazeikoujo] (n,adj-no) tax exemption [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
所得控除[しょとくこうじょ, shotokukoujo] (n) income exemptions and deductions [Add to Longdo]
全免[ぜんめん, zenmen] (n) complete exemption [Add to Longdo]
徴兵免除[ちょうへいめんじょ, chouheimenjo] (n) draft exemption; draught exemption [Add to Longdo]
適用除外[てきようじょがい, tekiyoujogai] (n,adj-no) exemption (e.g. from application of a law); exclusion [Add to Longdo]
特免[とくめん, tokumen] (n,vs) special exemption; dispensation [Add to Longdo]
年少扶養控除[ねんしょうふようこうじょ, nenshoufuyoukoujo] (n) tax exemption for a child under the age of 16 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemption
   n 1: immunity from an obligation or duty [syn: {exemption},
      {freedom}]
   2: a deduction allowed to a taxpayer because of his status
     (having certain dependents or being blind or being over 65
     etc.); "additional exemptions are allowed for each dependent"
   3: an act exempting someone; "he was granted immunity from
     prosecution" [syn: {exemption}, {immunity}, {granting
     immunity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top