ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exempt

IH0 G Z EH1 M P T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exempt-, *exempt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exempt[ADJ] ที่ได้รับการยกเว้น, See also: ซึ่งยกเว้น, Syn. exceptional, excluded, privileged
exempt[N] ผู้ได้รับการยกเว้น, See also: สิ่งที่ได้รับการยกเว้น
exempt[VT] ยกเว้น, See also: ละเว้น, Syn. grant, immunity, release
exemption[N] ความเป็นอิสระจากกฎข้อบังคับ, Syn. exception, immunity, privilege
exemption[N] ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exempt(เอคเซมพฺทฺ') {exempted,exempting, exempts} vt. ยกเว้น,ละเว้น,พ้น. adj. ซึ่งถูกยกเว้น,พ้น., See also: exemptible adj.
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี,ยกเว้นภาษี,ปลอดภาษี,n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
exempt(adj) ซึ่งถูกยกเว้น,ซึ่งพ้นจาก
exempt(vt) ยกเว้นให้,ละเว้น,พ้นจาก
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exempt incomeเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exempt, taxการยกเว้นภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exempt, taxการยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exemption clauseข้อกำหนดยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
exemption from taxationการยกเว้นภาษี [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exempted (n vi vt) ได้รับการยกเว้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exemptArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
exemptHe is exempt from the military service.
exemptThe goods are exempt from taxes.
exemptThese articles are all exempt from duty.
exemptWe give foreign tourists the privilege of tax exemption.
exemptYou have a personal tax exemption of 500,000 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยกเว้น[N] exemption, See also: exception, exclusion, Syn. การเว้น, การละเว้น, Example: อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง อันเป็นส่วนของแผ่นดิน, Thai definition: การไม่เกี่ยวด้วย, การกันเอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับการยกเว้น[v. exp.] (dāirap kān yokwen) EN: be exempt   
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[v. exp.] (dāirap yokwen mai tǿng sīa phāsī) EN: be exempted from tax   
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
การได้รับยกเว้นอากรขาเข้า[n. exp.] (kān dāi rap yokwen ākøn khākhao) EN: exemption from import duties   
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
การยกเว้นภาษี[n. exp.] (kān yokwen phāsī) EN: tax exemption ; tax exempt   
นิรโทษ[adj.] (nirathōt) EN: exempt from punishment ; free from guilt   
ปลอดภาษี[adj.] (pløt phāsī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ยกเว้น[v.] (yokwen) EN: excuse ; exempt (from) ; remit ; grant immunity   FR: excepter ; exempter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPT    IH0 G Z EH1 M P T
EXEMPTS    IH0 G Z EH1 M P T S
EXEMPTED    IH0 G Z EH1 M P T IH0 D
EXEMPTING    IH0 G Z EH1 M P T IH0 NG
EXEMPTION    IH0 G Z EH1 M P SH AH0 N
EXEMPTIONS    IH0 G Z EH1 M P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exempt    (v) ˈɪgzˈɛmpt (i1 g z e1 m p t)
exempts    (v) ˈɪgzˈɛmpts (i1 g z e1 m p t s)
exempted    (v) ˈɪgzˈɛmptɪd (i1 g z e1 m p t i d)
exempting    (v) ˈɪgzˈɛmptɪŋ (i1 g z e1 m p t i ng)
exemption    (n) ˈɪgzˈɛmpʃən (i1 g z e1 m p sh @ n)
exemptions    (n) ˈɪgzˈɛmpʃənz (i1 g z e1 m p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
straffrei {adj}exempt from punishment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグゼンプション[, eguzenpushon] (n) exemption [Add to Longdo]
エグゼンプト[, eguzenputo] (n) exempt [Add to Longdo]
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash [Add to Longdo]
課税控除[かぜいこうじょ, kazeikoujo] (n,adj-no) tax exemption [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
所得控除[しょとくこうじょ, shotokukoujo] (n) income exemptions and deductions [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exempt
   adj 1: (of persons) freed from or not subject to an obligation
       or liability (as e.g. taxes) to which others or other
       things are subject; "a beauty somehow exempt from the
       aging process"; "exempt from jury duty"; "only the very
       poorest citizens should be exempt from income taxes"
       [ant: {nonexempt}]
   2: (of goods or funds) not subject to taxation; "the funds of
     nonprofit organizations are nontaxable"; "income exempt from
     taxation" [syn: {nontaxable}, {exempt}] [ant: {nonexempt},
     {taxable}]
   v 1: grant relief or an exemption from a rule or requirement to;
      "She exempted me from the exam" [syn: {exempt}, {relieve},
      {free}] [ant: {apply}, {enforce}, {implement}]
   2: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
     class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top