ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemplify

IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemplify-, *exemplify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplify[VT] เป็นตัวอย่าง
exemplify[VT] ยกตัวอย่าง (เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น), Syn. explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict

English-Thai: Nontri Dictionary
exemplify(vt) ยกตัวอย่าง,ทำสำเนา,ให้ตัวอย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you two exemplify what's best about this whole prom.ฉันหมายถึง คุณดูเหมือน... Vampires Suck (2010)
Each year, our faculty chooses ten students who exemplify the best of what we are trying to achieve.ในทุกปี คณะของเรา เลือกนักเรียนสิบคน ที่เป็นตัวอย่างความสุดยอด ในสิ่งที่พวกเราพยายาม จะบรรลุ Swan Song (2012)
How do you think two million of them would react if we eliminated one of their own for exemplifying...คุณคิดว่า สองล้านของพวกเขาจะตอบสนอง ถ้าเราตัดออก หนึ่งของพวกเขาเองสำหรับตัวอย่าง ... Last Knights (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกตัวอย่าง[V] exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify   FR: exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPLIFY    IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2
EXEMPLIFYING    IH0 G Z EH1 M P L AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemplify    (v) ˈɪgzˈɛmplɪfaɪ (i1 g z e1 m p l i f ai)
exemplifying    (v) ˈɪgzˈɛmplɪfaɪɪŋ (i1 g z e1 m p l i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例示[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] exemplify, #178,434 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
示す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemplify
   v 1: be characteristic of; "This compositional style is
      exemplified by this fugue" [syn: {exemplify}, {represent}]
   2: clarify by giving an example of [syn: {exemplify},
     {illustrate}, {instance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top