ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemplary

IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemplary-, *exemplary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplary[ADJ] ใช้เป็นคำเตือน
exemplary[ADJ] ที่เป็นตัวอย่างที่ดี, See also: น่าเอาอย่าง, น่าทำตาม, Syn. commendable, model, praisworthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible

English-Thai: Nontri Dictionary
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's many years since I've had such an exemplary vegetable.หลายปีมาแล้วที่ ผมไม่ได้เห็นผักงามๆ อย่างนี้ Pride & Prejudice (2005)
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ L.D.S.K. (2005)
You look like an exemplary student, thoughเธอนี่ เหมือนเด็กเรียนนะ Ing (2006)
I have been an exemplary surgeonผมเป็นหมอตัวอย่างที่ดี The Ten (2007)
The authorities have decided an exemplary punishment for the incendiary.เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษเป็นตัวอย่าง สำหรับการวางเพลิง Frontier(s) (2007)
Exemplary, Bagwell.ทำงานได้ดี แบคเวล The Sunshine State (2008)
From her records she seemed Like an exemplary agent.จากประวัติการทำงาน เธอดูจะเป็นพนักงานตัวอย่าง The Ghost Network (2008)
Look, your work has been beyond reproach exemplary.ว่าผลงานของคุณนั้นดีเยี่ยม Pathology (2008)
These nominees must be girls of exemplary character.การเสนอชื่อนี้จะต้องเป็นผู้หญิง ที่มีนิสัยเป็นแบบอย่าง Princess Protection Program (2009)
A princess is supposed to be a girl of exemplary character, a role model.เจ้าหญิงนั้นควรจะเป็น ผู้หญิงที่เป็นแบบอย่าง, Princess Protection Program (2009)
Dunham's been nothing but an exemplary agent, and this is my office.ดันแฮมเป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และที่นี่ก็สำนักงานของฉัน Bound (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPLARY    IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemplary    (j) ˈɪgzˈɛmpləriː (i1 g z e1 m p l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P) [Add to Longdo]
篤農[とくのう, tokunou] (n) (abbr) exemplary farmer [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer [Add to Longdo]
模範生[もはんせい, mohansei] (n) model or exemplary student [Add to Longdo]
模範的[もはんてき, mohanteki] (adj-na) exemplary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemplary
   adj 1: worthy of imitation; "exemplary behavior"; "model
       citizens" [syn: {exemplary}, {model(a)}]
   2: being or serving as an illustration of a type; "the free
     discussion that is emblematic of democracy"; "an action
     exemplary of his conduct"; [syn: {emblematic}, {exemplary},
     {typic}]
   3: serving to warn; "shook a monitory finger at him"; "an
     exemplary jail sentence" [syn: {admonitory}, {cautionary},
     {exemplary}, {monitory}, {warning(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top