ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exegesis

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exegesis-, *exegesis*, exegesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exegesis[N] การอธิบายหรือการตีความข้อเขียน, See also: การอธิบายและการตีความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. analysis, explanation, interpretation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exegesisนัยวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถกถา[N] exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exegesis    (n) ˌɛksɪʤˈiːsɪs (e2 k s i jh ii1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
释经[shì jīng, ㄕˋ ㄐㄧㄥ, / ] exegesis; explanation of classic text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓詁[くんこ, kunko] (n) interpretation; exegesis [Add to Longdo]
釈義[しゃくぎ, shakugi] (n) exegesis; explanation of a text; commentary on a text [Add to Longdo]
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exegesis
      n 1: an explanation or critical interpretation (especially of
           the Bible)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top