ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executrix

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executrix-, *executrix*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[n. exp.] (phūjatkān møradok tām phinaikam) EN: executor ; executrix ; administrator   FR: exécuteur testamentaire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executrix    (n) ˈɪgzˈɛkjutrɪks (i1 g z e1 k y u t r i k s)
executrixes    (n) ˈɪgzˈɛkjutrɪksɪz (i1 g z e1 k y u t r i k s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  executrix
      n 1: a woman executor

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  trix
  
  1. (sonek) (or ekiyle biten bazı isimlerin (dişil.) sekli: aviatrix, executrix)
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top