ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executor

IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executor-, *executor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
executor[N] ผู้ปฏิบัติการ, See also: ผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง, Syn. doer, enforcer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม [ดู administrator ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executor de son tortผู้เข้าจัดการมรดกโดยไม่มีอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executory agreementข้อตกลงที่จะต้องปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just,I,uh... spoke to the executor of the will,and I have a ballpark figure of what you'll be getting.คือผม ได้คุยกับผู้จัดการเรื่องมรดก แล้วก็พอรู้จำนวนที่คุณจะได้แล้วล่ะ Welcome to Kanagawa (2008)
- I am his executor.- ผมเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง Hachi: A Dog's Tale (2009)
We believe she's the executor of Volkoff's most important weapons deals.เราเชื่อว่า เธอเป็นผู้ส่งอาวุธในการซื้อขาย ที่สำคัญของโวลคอฟ Chuck Versus the Suitcase (2010)
As your son's executor, you could close that charity, transfer those funds to the Red Cross.ในฐานะผู้จัดการมรดกของลูกชายท่าน ท่านควรจะปิดกองทุนนี้เสีย แล้วโอนเงินทุนไปยังกาชาดสากล Number Crunch (2011)
I am now only the executor of your orders.ตอนนี้ฉันเป็นเพียงผู้บริหารตามคำสั่งของคุณ Me Too, Flower! (2011)
The executor of the estate is supposed to be coming, whoever that is.เจ้าหน้าที่มรดกควรจะมาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม The Princess Dowry (2012)
And I would appreciate it if you would leave the settling of mother's affairs to the executor of her estate.และฉันจะขอบคุณมาก ถ้าคุณยอมปล่อยหนี้ ในกิจการของแม่ให้กับผู้จัดการมรดกของเธอ The Princess Dowry (2012)
I am her executor.ผมเป็นผู้จัดการมรดก The Princess Dowry (2012)
Well, there's nothing technically wrong with the will, so as executor, my hands are tied.ก็.. ทางเทคนิคเเล้ว ไม่มีอะไร ผิดปกติในพินัยกรรม ผู้ปฏิบัติการก็กำลังหาทางอยู่ ฉันก็ด้วย Con-Heir (2012)
He's Cece's executor.เค้าเป็นผู้ปฎิบัติการของ ซีซี Con-Heir (2012)
He's the executor of Cece's will, so that's sketchy, right?เขาเป็นผู้จัดการร่างมรดกของ ซีซี ใช่มั๊ย Con-Heir (2012)
A beneficiary is not allowed to reward an executor.ผู้รับมรดกไม่ได้รับอนุญาติให้ค่าตอบแทนผู้จัดการมรดก Con-Heir (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปฏิบัติการ[N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้จัดการมรดก[n. exp.] (phūjatkān møradok) EN: executor of a will ; administrator of an estate   
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[n. exp.] (phūjatkān møradok tām phinaikam) EN: executor ; executrix ; administrator   FR: exécuteur testamentaire [m]
ผู้กระทำการ[n.] (phū krathamkān) EN: executor   FR: exécuteur [m] (vx) ; exécutrice [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXECUTOR    IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0
EXECUTORS    IH0 G Z EH1 K Y AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executor    (n) ˈɪgzˈɛkjutər (i1 g z e1 k y u t @ r)
executors    (n) ˈɪgzˈɛkjutəz (i1 g z e1 k y u t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
エクスキューター[, ekusukyu-ta-] (n) executor [Add to Longdo]
遺言執行者[ゆいごんしっこうしゃ, yuigonshikkousha] (n) executor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  executor
      n 1: a person appointed by a testator to carry out the terms of
           the will

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top