ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

executioner

EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -executioner-, *executioner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
executioner[N] เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่ Night and Fog (1956)
- Are you his executioner?- คุณเป็นเพชฌฆาตของเขา? 12 Angry Men (1957)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think there is a way to repeat the act of the executionerฉันคิดว่ามี ทางถึง repeat the กระทำของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า The Scorpion King (2002)
Oh, executioner, your services are no longer required.ขอโทษครับ บริการของท่าน ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Hell, boy, in Allenville, I'm the judge, I'm the jury, and in your particular case, I'm the executioner.เด็กเอ๊ย ในอัลเลนวิลล์ ฉันเป็นศาล ฉันเป็นลูกขุน คดีนี้น่ะเหรอ ฉันจะเป็นเพชฌฆาตด้วย The Longest Yard (2005)
She's the executioner?เธอเป็นนักฆ่าอะนะ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
He's appointed himself judge, jury and executioner.พวกเขาตัดสินกันเอง เป็นทั้งกรรมการและเพชรฆาต Hot Fuzz (2007)
–He's not Judge Judy and executioner.-เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นซะหน่อย Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executionerThe mouth is the executioner and the doctor of the body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จโทษ[N] executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
เพชฌฆาต[N] executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer   FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXECUTIONER    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0
EXECUTIONERS    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
EXECUTIONER'S    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
executioner    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənər (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ r)
executioners    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənəz (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer, #35,198 [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
刑吏[けいり, keiri] (n) executioner [Add to Longdo]
首切り台[くびきりだい, kubikiridai] (n) executioner's block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  executioner
      n 1: an official who inflicts capital punishment in pursuit of a
           warrant [syn: {executioner}, {public executioner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top