ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execution

EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execution-, *execution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execution[N] การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution[N] การประหารชีวิต, Syn. capital punishment, killing
execution[N] ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
executioner[N] เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติตาม (ก. แพ่ง)๒. การบังคับคดี (ก. วิ.)๓. การประหารชีวิต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ดู final process] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution, writ ofหมายบังคับคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executionการบังคับคดี
Execution premium (n ) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This yard in Block 11, shielded from view, has been specially arranged for executions,ย่านบล็อค 11 นี้ ถูกตระเตรียมไว้เป็นแดนประหาร Night and Fog (1956)
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่ Night and Fog (1956)
- Are you his executioner?- คุณเป็นเพชฌฆาตของเขา? 12 Angry Men (1957)
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I think there is a way to repeat the act of the executionerฉันคิดว่ามี ทางถึง repeat the กระทำของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So, there will be no summary executions here.ไม่มีการก้าวก่ายงานผลิต Schindler's List (1993)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา The Man in the Iron Mask (1998)
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า The Scorpion King (2002)
- You can do public executions?- คุณสามารถทำประหารชีวิตสาธารณะ? Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executionAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
executionThe mouth is the executioner and the doctor of the body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จโทษ[N] executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
เพชฌฆาต[N] executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย
การกระทำการ[N] execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
การบังคับ[n.] (kān bangkhap) EN: execution   FR: contrainte [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkhap khadī) EN: execution of a sentence   FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การดำเนินการ[n.] (kān damnoēnkān) EN: administration ; execution ; action   FR: action [f]
การกระทำการ[n.] (kān krathamkān) EN: execution ; performance   
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat tām sanyā) EN: execution of a contract   
การประหารชีวิต[n. exp.] (kān prahān chīwit) EN: execution   FR: exécution [f]
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer   FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXECUTION    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTIONS    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
EXECUTIONER    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0
EXECUTIONERS    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
EXECUTIONER'S    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execution    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃən (e2 k s i k y uu1 sh @ n)
executions    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənz (e2 k s i k y uu1 sh @ n z)
executioner    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənər (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ r)
executioners    (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənəz (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer, #35,198 [Add to Longdo]
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] execution ground, #86,641 [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, ] execution by fire; burning at the stake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführung {f}; Abwicklung {f}; Durchführung {f} | Ausführungen {pl}execution | executions [Add to Longdo]
Ausführungsbeispiel {n}execution example [Add to Longdo]
Ausführungsstand {m}execution state [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time [Add to Longdo]
Strafvollstreckung {f}execution of sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution [Add to Longdo]
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters [Add to Longdo]
刑死[けいし, keishi] (n,vs) execution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time [Add to Longdo]
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence [Add to Longdo]
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execution
   n 1: putting a condemned person to death [syn: {execution},
      {executing}, {capital punishment}, {death penalty}]
   2: the act of performing; of doing something successfully; using
     knowledge as distinguished from merely possessing it; "they
     criticised his performance as mayor"; "experience generally
     improves performance" [syn: {performance}, {execution},
     {carrying out}, {carrying into action}]
   3: (computer science) the process of carrying out an instruction
     by a computer [syn: {execution}, {instruction execution}]
   4: (law) the completion of a legal instrument (such as a
     contract or deed) by signing it (and perhaps sealing and
     delivering it) so that it becomes legally binding and
     enforceable [syn: {execution}, {execution of instrument}]
   5: a routine court order that attempts to enforce the judgment
     that has been granted to a plaintiff by authorizing a sheriff
     to carry it out [syn: {execution}, {writ of execution}]
   6: the act of accomplishing some aim or executing some order;
     "the agency was created for the implementation of the policy"
     [syn: {execution}, {implementation}, {carrying out}]
   7: unlawful premeditated killing of a human being by a human
     being [syn: {murder}, {slaying}, {execution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top