ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execration

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execration-, *execration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execration[N] การสาปแช่ง, See also: การแช่ง, การด่าว่าอย่างรุนแรง, Syn. curse, denunciation, malediction

English-Thai: Nontri Dictionary
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execration    (n) ˌɛksɪkrˈɛɪʃən (e2 k s i k r ei1 sh @ n)
execrations    (n) ˌɛksɪkrˈɛɪʃənz (e2 k s i k r ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execration
   n 1: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence},
      {abomination}, {detestation}, {execration}, {loathing},
      {odium}]
   2: an appeal to some supernatural power to inflict evil on
     someone or some group [syn: {execration}, {condemnation},
     {curse}]
   3: the object of cursing or detestation; that which is execrated

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top