ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execrate

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execrate-, *execrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate

English-Thai: Nontri Dictionary
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execrate    (v) ˈɛksɪkrɛɪt (e1 k s i k r ei t)
execrated    (v) ˈɛksɪkrɛɪtɪd (e1 k s i k r ei t i d)
execrates    (v) ˈɛksɪkrɛɪts (e1 k s i k r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execrate
   v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
      [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]
   2: curse or declare to be evil or anathema or threaten with
     divine punishment [syn: {accurse}, {execrate}, {anathemize},
     {comminate}, {anathemise}, {anathematize}, {anathematise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top