ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execrable

EH2 G Z EH1 K R AH0 B AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execrable-, *execrable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable

English-Thai: Nontri Dictionary
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
execrable Madeira and truly anarchic dancing.กับไวน์มาดีร่า แล้วก็มีท่าเต้นรำแปลกๆ Becoming Jane (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXECRABLE    EH2 G Z EH1 K R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execrable    (j) ˈɛksɪkrəbl (e1 k s i k r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execrable
   adj 1: of very poor quality or condition; "deplorable housing
       conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
       accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
       {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]
   2: unequivocally detestable; "abominable treatment of
     prisoners"; "detestable vices"; "execrable crimes";
     "consequences odious to those you govern"- Edmund Burke [syn:
     {abominable}, {detestable}, {execrable}, {odious}]
   3: deserving a curse; "her damnable pride" [syn: {damnable},
     {execrable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top