ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exe

   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exe-, *exe*
English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exec[SL] นักบริหาร
exert[VT] ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
exert[VT] ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง), See also: ใช้อิทธิพล (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง), Syn. bring to bear, put forth
exempt[ADJ] ที่ได้รับการยกเว้น, See also: ซึ่งยกเว้น, Syn. exceptional, excluded, privileged
exempt[N] ผู้ได้รับการยกเว้น, See also: สิ่งที่ได้รับการยกเว้น
exempt[VT] ยกเว้น, See also: ละเว้น, Syn. grant, immunity, release
execute[VT] ดำเนินการ, See also: จัดการ, ปฏิบัติการ, Syn. administer, do, perform
execute[VT] บังคับตามกฎหมาย, See also: บังคับใช้ตามกฎหมาย
execute[VT] ประหารชีวิต, Syn. behead, electrocute, kill
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exeอีเอกซ์อีย่อมาจากคำว่า executable file ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มที่มีนามสกุลดังกล่าวนี้ จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวปฏิบัติการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์ที่ชื่อแฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งเรียกโปรแกรมนั้นให้เริ่มทำงาน มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
executable fileแฟ้มกระทำการในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มประเภทนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวกระทำการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวกระทำการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์สองทีที่แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งให้โปรแกรมนั้นเริ่มทำงาน แฟ้มประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .exe มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)

English-Thai: Nontri Dictionary
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executeกระทำการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executing officerเจ้าพนักงานบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติตาม (ก. แพ่ง)๒. การบังคับคดี (ก. วิ.)๓. การประหารชีวิต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ดู final process] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Executive Boardคณะกรรมการบริหาร [การแพทย์]
Executive departmentsกระทรวง [TU Subject Heading]
Executive ordersคำสั่งคณะบริหาร [TU Subject Heading]
Executive powerอำนาจบริหาร [TU Subject Heading]
Executive power (Islamic law)อำนาจบริหาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Executive Reportรายงานสรุปสำหรับนักบริหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
executionการบังคับคดี
Execution premium (n ) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
exempli garciaยกตัวอย่าง
exempted (n vi vt) ได้รับการยกเว้น
exerciseexercise

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exeActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
exeA farewell party was held in honor of the retiring executive.
exeAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
exeAn executive council was formed to discuss the new proposal.
exeAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
exeArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
exeBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
exeCan I do exercises?
exeCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
exeCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
exeDaily exercise is effective in overcoming obesity.
exeDo a composition exercise, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้ปฏิบัติการ[N] executor, See also: operator, implementor, Syn. ผู้กระทำการ, ผู้ปฏิบัติ, Example: เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติการ, Count unit: คน
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
แบบฝึกหัด[N] exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
ผู้สำเร็จโทษ[N] executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
อำนาจบริหาร[N] executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
ออกกำลังกาย[V] exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
ออกแรง[V] exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกกำลัง, Example: ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน
บริหารร่างกาย[V] exercise, Syn. ออกกำลังกาย, Example: สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง, Thai definition: บริหารร่างกายให้แข็งแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice   FR: exercice de lecture [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEC    EH2 G Z EH1 K
EXES    EH1 K S IH0 Z
EXEL    EH0 K S EH2 L
EXECS    EH2 G Z EH1 K S
EXERT    IH0 G Z ER1 T
EXETER    EH1 K S IH0 T ER0
EXERTS    IH0 G Z ER1 T S
EXEMPT    IH0 G Z EH1 M P T
EXEMPTS    IH0 G Z EH1 M P T S
EXECUTE    EH1 K S AH0 K Y UW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exert    (v) ˈɪgzˈɜːʳt (i1 g z @@1 t)
Exeter    (n) ˈɛksɪtər (e1 k s i t @ r)
exempt    (v) ˈɪgzˈɛmpt (i1 g z e1 m p t)
exerts    (v) ˈɪgzˈɜːʳts (i1 g z @@1 t s)
exeunt    (v) ˈɛksɪəʳnt (e1 k s i@ n t)
execute    (v) ˈɛksɪkjuːt (e1 k s i k y uu t)
exempts    (v) ˈɪgzˈɛmpts (i1 g z e1 m p t s)
exerted    (v) ˈɪgzˈɜːʳtɪd (i1 g z @@1 t i d)
execrate    (v) ˈɛksɪkrɛɪt (e1 k s i k r ei t)
executed    (v) ˈɛksɪkjuːtɪd (e1 k s i k y uu t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] exercise; drill; practice, #4,515 [Add to Longdo]
行使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, 使] exercise (a right etc), #5,739 [Add to Longdo]
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, / ] exercise; practice; to put on a play; to act, #5,975 [Add to Longdo]
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] exert oneself (physically); put forth one's strength, #6,120 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, / ] execute (a plan); grasp, #6,220 [Add to Longdo]
行事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] execute; behavior, #10,138 [Add to Longdo]
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength, #10,291 [Add to Longdo]
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure), #16,392 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] exert oneself, #25,111 [Add to Longdo]
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ, ] Executive Yuan (government body in Taiwan), #28,108 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hexe(n vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exegese {f}exegesis [Add to Longdo]
Exekutivgewalt {f}executive power [Add to Longdo]
Exekutivorgan {n} | Exekutivorgane {pl}law enforcement agency | law enforcement agencies [Add to Longdo]
Exemplar {n}specimen [Add to Longdo]
Exerzierplatz {m}; Parade {f}parade [Add to Longdo]
exekutierento execute [Add to Longdo]
exemplarisch {adv}exemplarily [Add to Longdo]
exerzierento exercise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アイソメトリックエクササイズ[, aisometorikkuekusasaizu] (n) isometric exercise [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
アクセス方式実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アネックス[, anekkusu] (n) annex; annexe [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インデクサ[, indekusa] (n) {comp} indexer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
マルチプレクサ[まるちぷれくさ, maruchipurekusa] multiplexer [Add to Longdo]
マルチプレクサチャネル[まるちぷれくさちゃねる, maruchipurekusachaneru] multiplexer channel [Add to Longdo]
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
標本[ひょうほん, hyouhon] Exemplar, Muster, Typus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top