ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excuse me

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excuse me-, *excuse me*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me.โทษนะ Legally Blonde (2001)
Excuse me!โทษค่ะ Secret (2007)
Excuse me!ขอโทษ! Heyy Babyy (2007)
Excuse me.ขอตัวนะครับ Memoriam (2008)
Excuse me.หวัดดี The Eye (2008)
Excuse me.เขา... Conflicted (2009)
Excuse meขอโทษนะ Don't Walk on the Grass (2009)
Excuse me.ขอโทษค่ะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Excuse me?คะ? Episode #1.1 (2010)
Excuse me?อะไรนะ Meet the New Boss (2011)
Excuse me.Excuse meTower Heist (2011)
EXCUSE ME.ขอโทษนะ Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excuse meExcuse me.
excuse meExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excuse meExcuse me a minute.
excuse meExcuse me, but aren't you Dr. White?
excuse meExcuse me, but can you help me?
excuse meExcuse me, but could you do me a favor?
excuse meExcuse me, but could you show me the way to the station?
excuse meExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?
excuse meExcuse me, but could you tell me the way to the bus stop?
excuse meExcuse me, but could you tell me the way to the station?
excuse meExcuse me, but could you tell me where the post office is?
excuse meExcuse me, but do you mind if ask your name?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: Excuse me, may I … ?   
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: excuse me ! ; sorry !   FR: excusez-moi ! ; pardon ! ; veuillez m'excuser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳驾[láo jià, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] excuse me, #69,793 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
借过[jiè guò, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excuse me [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอโทษ English: excuse me

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
すぃません[, suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
すまん[, suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
もし[, moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]
エクスキューズミー[, ekusukyu-zumi-] (n) excuse me [Add to Longdo]
スマラン;すまらん[, sumaran ; sumaran] (exp) (col) (See すみません) Excuse me (coll. form of sumaranai) [Add to Longdo]
ズマン;ずまん[, zuman ; zuman] (exp) (col) (See すいません) Excuse me (coll. form of sumimasen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top