ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excuse

IH0 K S K Y UW1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excuse-, *excuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excuse(n) ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
excuse(vt) ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
excuse(vt) อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
excuse(vt) อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

English-Thai: Nontri Dictionary
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excuseCan I be excused?
excuseDon't excuse what you have done.
excuseDon't just keep making excuses!
excuseEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
excuseExcuse me.
excuseExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excuseExcuse me a minute.
excuseExcuse me, but aren't you Dr. White?
excuseExcuse me, but can you help me?
excuseExcuse me, but could you do me a favor?
excuseExcuse me, but could you show me the way to the station?
excuseExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ให้อภัย(v) forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai Definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
คำแก้ตัว(n) excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ยก(v) forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
การแก้ตัว(n) excuse, Example: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้
ข้อกล่าวอ้าง(n) excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น
ขอประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
จดหมายขอโทษ[jotmāi khøthōt] (n, exp) EN: letter of apology  FR: lettre d'excuses [f]
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ตัว[kān kaētūa] (n) EN: excuse  FR: excuses [fpl]
ขมา[khamā] (v) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คำขอโทษ[khamkhøthōt] (n, exp) EN: excuse ; pardon ; apology  FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]
ข้ออ้าง[khø-āng] (n) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim  FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 S
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 Z
EXCUSED IH0 K S K Y UW1 Z D
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excuse (n) ˈɪkskjˈuːs (i1 k s k y uu1 s)
excuse (v) ˈɪkskjˈuːz (i1 k s k y uu1 z)
excused (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)
excuses (n) ˈɪkskjˈuːsɪz (i1 k s k y uu1 s i z)
excuses (v) ˈɪkskjˈuːzɪz (i1 k s k y uu1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] excuse; forgive; bear with, #37,693 [Add to Longdo]
藉口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #45,024 [Add to Longdo]
劳驾[láo jià, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] excuse me, #69,793 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
饰词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] excuse; pretext, #112,913 [Add to Longdo]
借过[jiè guò, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excuse me [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrede {f}; Ausflucht {f}; Entschuldigung {f}; Vorwand {m} | Ausreden {pl}; Ausflüchte {f}; Entschuldigungen {pl} | Ausflüchte machen | faule Ausredeexcuse | excuses | to make excuses | lame excuse; blind excuse [Add to Longdo]
Entschuldigung, ...Excuse me, ... [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie bitte!Excuse me, please! [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche.Excuse my interrupting. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]
Gestatten Sie, ist dieser Platz frei?Excuse me. Is this seat free? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
きかっけ[kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
すぃません[suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
すまん[suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
もし[moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excuse
   n 1: a defense of some offensive behavior or some failure to
      keep a promise etc.; "he kept finding excuses to stay";
      "every day he had a new alibi for not getting a job"; "his
      transparent self-justification was unacceptable" [syn:
      {excuse}, {alibi}, {exculpation}, {self-justification}]
   2: a note explaining an absence; "he had to get his mother to
     write an excuse for him"
   3: a poor example; "it was an apology for a meal"; "a poor
     excuse for an automobile" [syn: {apology}, {excuse}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
     class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]
   3: serve as a reason or cause or justification of; "Your need to
     sleep late does not excuse your late arrival at work"; "Her
     recent divorce may explain her reluctance to date again"
     [syn: {excuse}, {explain}]
   4: defend, explain, clear away, or make excuses for by
     reasoning; "rationalize the child's seemingly crazy
     behavior"; "he rationalized his lack of success" [syn:
     {apologize}, {apologise}, {excuse}, {justify}, {rationalize},
     {rationalise}]
   5: ask for permission to be released from an engagement [syn:
     {excuse}, {beg off}]
   6: excuse, overlook, or make allowances for; be lenient with;
     "excuse someone's behavior"; "She condoned her husband's
     occasional infidelities" [syn: {excuse}, {condone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top