ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excusable

IH0 K S K Y UW1 Z AH0 B AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excusable-, *excusable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
inexcusable(adj) อภัยไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusableA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSABLE    IH0 K S K Y UW1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excusable    (j) ˈɪkskjˈuːzəbl (i1 k s k y uu1 z @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable [Add to Longdo]
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.) [Add to Longdo]
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
聞き捨てならない[ききずてならない;ききすてならない, kikizutenaranai ; kikisutenaranai] (exp) inexcusable; unpardonable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excusable
   adj 1: capable of being overlooked [ant: {inexcusable}]
   2: easily excused or forgiven; "a venial error" [syn:
     {excusable}, {forgivable}, {venial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top