ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excus

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excus-, *excus*, excu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excuse(n) ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
excuse(vt) ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
excuse(vt) อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
excuse(vt) อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

English-Thai: Nontri Dictionary
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว
inexcusable(adj) อภัยไม่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity
excuss[Ex`cuss´] (vt) 1)ทิ้ง, สลัดทิ้ง, สะบัด; 2) พินิจ, ตรวจสอบอย่างละเอียด, สืบสวน, แกะรอย, ถอดรหัส; 3) ยึดจับ, บังคับคดี (กฎหมาย), See also: to discard, 2To inspect; to investigate, to decipher, 3To seize a, Syn. 1To shake off

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excusA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
excusCan I be excused?
excusDon't excuse what you have done.
excusDon't just keep making excuses!
excusEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
excusExcuse me.
excusExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excusExcuse me a minute.
excusExcuse me, but aren't you Dr. White?
excusExcuse me, but can you help me?
excusExcuse me, but could you do me a favor?
excusExcuse me, but could you show me the way to the station?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ(n) excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ให้อภัย(v) forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai Definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
คำแก้ตัว(n) excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ยก(v) forgive, See also: excuse, abstain from, refrain from, Syn. งดเว้น, เพิกถอน, Example: พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
ประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
การแก้ตัว(n) excuse, Example: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้
ข้อกล่าวอ้าง(n) excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น
ขอประทานโทษ(v) apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai Definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
จดหมายขอโทษ[jotmāi khøthōt] (n, exp) EN: letter of apology  FR: lettre d'excuses [f]
แก้ตัว[kaētūa] (v) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [m]
การแก้ตัว[kān kaētūa] (n) EN: excuse  FR: excuses [fpl]
ขมา[khamā] (v) EN: ask for pardon ; apologize to   FR: demander le pardon ; présenter ses excuses
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
คำขอโทษ[khamkhøthōt] (n, exp) EN: excuse ; pardon ; apology  FR: excuse [f] ; regret [m] ; pardon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 S
EXCUSE IH0 K S K Y UW1 Z
EXCUSED IH0 K S K Y UW1 Z D
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 S IH0 Z
EXCUSES IH0 K S K Y UW1 Z IH0 Z
EXCUSING IH0 K S K Y UW1 Z IH0 NG
EXCUSABLE IH0 K S K Y UW1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excuse (n) ˈɪkskjˈuːs (i1 k s k y uu1 s)
excuse (v) ˈɪkskjˈuːz (i1 k s k y uu1 z)
excused (v) ˈɪkskjˈuːzd (i1 k s k y uu1 z d)
excuses (n) ˈɪkskjˈuːsɪz (i1 k s k y uu1 s i z)
excuses (v) ˈɪkskjˈuːzɪz (i1 k s k y uu1 z i z)
excusing (v) ˈɪkskjˈuːzɪŋ (i1 k s k y uu1 z i ng)
excusable (j) ˈɪkskjˈuːzəbl (i1 k s k y uu1 z @ b l)
excusably (a) ˈɪkskjˈuːzəbliː (i1 k s k y uu1 z @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] excuse; forgive; bear with, #37,693 [Add to Longdo]
藉口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #45,024 [Add to Longdo]
劳驾[láo jià, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] excuse me, #69,793 [Add to Longdo]
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, ] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige, #70,889 [Add to Longdo]
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, ] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave), #79,696 [Add to Longdo]
饰词[shì cí, ㄕˋ ㄘˊ, / ] excuse; pretext, #112,913 [Add to Longdo]
借过[jiè guò, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excuse me [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
きかっけ[kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
すぃません[suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
すまん[suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
もし[moshi] (int) excuse me! (when calling out to someone) [Add to Longdo]
もしもし[moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top