ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excursive

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excursive-, *excursive*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา excursive มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *excursive*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschweifendexcursive [Add to Longdo]
abschweifend {adv}excursively [Add to Longdo]
kursorischexcursive [Add to Longdo]
sprunghaftexcursive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excursive
   adj 1: (of e.g. speech and writing) tending to depart from the
       main point or cover a wide range of subjects; "amusingly
       digressive with satirical thrusts at women's fashions
       among other things"; "a rambling discursive book"; "his
       excursive remarks"; "a rambling speech about this and
       that" [syn: {digressive}, {discursive}, {excursive},
       {rambling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top