ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excursion

IH0 K S K ER1 ZH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excursion-, *excursion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excursion[N] กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้นๆ
excursion[N] การเดินทางในระยะสั้นๆ, Syn. jaunt, outing, trip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion

English-Thai: Nontri Dictionary
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excursionAll in all, the excursion was pleasant.
excursionBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
excursionI am looking forward very much to the school excursion.
excursionIf it rains, the excursion will be called off.
excursionIf it rains tomorrow, there will be no excursion.
excursionIf it should rain tomorrow, the excursion will be canceled.
excursionIt is the one that made an excursion there well.
excursionMost students do the sights of Kyoto on their school excursion.
excursionOur class went on an excursion to Hakone.
excursionSix of us are going on an excursion to the beach this weekend.
excursionThe pupils are looking forward to the upcoming excursion.
excursionWe went to Lake Towada on a school excursion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักทัศนาจร[N] excursionist, See also: traveler, Syn. นักเดินทาง, นักเที่ยว, คนเดินทาง, นักท่องเที่ยว, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไปเที่ยว[n. prop.] (kān pai thīo) EN: excursion   FR: excursion [f]
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; go somewhere for pleasure   FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCURSION    IH0 K S K ER1 ZH AH0 N
EXCURSIONS    IH0 K S K ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excursion    (n) ˈɪkskˈɜːʳʃən (i1 k s k @@1 sh @ n)
excursions    (n) ˈɪkskˈɜːʳʃənz (i1 k s k @@1 sh @ n z)
excursionist    (n) ˈɪkskˈɜːʳʃənɪst (i1 k s k @@1 sh @ n i s t)
excursionists    (n) ˈɪkskˈɜːʳʃənɪsts (i1 k s k @@1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远足[yuǎn zú, ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] excursion; hike; march, #54,559 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflugsboot {n}excursion boat [Add to Longdo]
Ausflugsschiff {n}excursion ship [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}excursion destination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスカーション;エクスカージョン[, ekusuka-shon ; ekusuka-jon] (n) excursion [Add to Longdo]
エクスカーションチケット[, ekusuka-shonchiketto] (n) excursion ticket [Add to Longdo]
エクスカーションフェア[, ekusuka-shonfea] (n) excursion fare [Add to Longdo]
遠足[えんそく, ensoku] (n,vs) excursion; outing; trip; (P) [Add to Longdo]
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.) [Add to Longdo]
回遊船[かいゆうせん, kaiyuusen] (n) excursion boat [Add to Longdo]
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P) [Add to Longdo]
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare [Add to Longdo]
周遊[しゅうゆう, shuuyuu] (n,vs,adj-no) excursion ticket; tour; round trip; (P) [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] (n) excursion ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excursion
   n 1: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to
      the shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after
      cautious sashays into the field" [syn: {excursion},
      {jaunt}, {outing}, {junket}, {pleasure trip}, {expedition},
      {sashay}]
   2: wandering from the main path of a journey [syn: {digression},
     {excursion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top