ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exculpate

EH2 K S K AH1 L P EY0 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exculpate-, *exculpate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCULPATE    EH2 K S K AH1 L P EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exculpate    (v) ˈɛkskʌlpɛɪt (e1 k s k uh l p ei t)
exculpated    (v) ˈɛkskʌlpɛɪtɪd (e1 k s k uh l p ei t i d)
exculpates    (v) ˈɛkskʌlpɛɪts (e1 k s k uh l p ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exculpate
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top