ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excruciating

IH0 K S K R UW1 SH IY0 EY2 T IH0 NG   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excruciating-, *excruciating*, excruciat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excruciating[ADJ] เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ), Syn. agonizing, painful, tormenting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In excruciating detail.เล่าแบบทุกรายละเอียดเลยทีเดียว Purple Giraffe (2005)
(YELLS) EDWARD: The venom was excruciating.มันเป็นยังไงหรอ Twilight (2008)
And passed on the facts of life in excruciating detail.แล้วเล่าความจริงอันเจ็บปวดของชีวิตให้ฟัง Back in Business (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
You're not gonna feel a thing... except excruciating pain.คุณไม่ได้รู้สึกถึง สิ่งหนึ่ง ยกเว้นการเจ็บปวดแสนสาหัส The Itch (2008)
The pain must have been excruciating.ความเจ็บปวดต้องทุกข์ทรมาณเป็นธรรมดา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
To me, this excruciatingly real. My daughter lost her mother. I lost my wife.ลูกสาวผมต้องเสียแม่ ผมต้องเสียภรรยา... I Knew You Were a Pig (2009)
So excruciating, I don't want to go through it anymore.เจ็บปวดมาก ฉันไม่อยากผ่านช่วงเวลานั้นอีกต่อไปแล้ว Gone with the Will (2009)
- Thus the excruciating pain.มันเป็นการผ่าตัดที่เล็กมาก Good Mourning (2009)
Excruciating,รู้สึกทรมานใจ You Don't Know Jack (2010)
Just brutal, brutally close. Brutally excruciating. Jesus.เฉียดฉิวมาก นิดเดียว สูสีสุดๆ พระเจ้า The Social Network (2010)
I lie there, staring at the bedroom door, fantasizing about how lovely it would be... how excruciatingly lovely it would be... to get up and make myself a cup of tea one last time.ที่ผมต้องนอนเฉยๆ จ้องที่ประตู ฝันหวานว่ามันจะดีแค่ไหน จะแสนดีสักแค่ไหน How About a Friendly Shrink? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดตาแทบกระเด็น[ADV] with greatest trouble, See also: excruciatingly, Example: เขาตั้งใจทำงานเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไร, Thai definition: ลำบากยากแค้นแสนสาหัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดตาแทบกระเด็น[X] (leūat tā thaēp kraden) EN: excruciatingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCRUCIATING    IH0 K S K R UW1 SH IY0 EY2 T IH0 NG
EXCRUCIATINGLY    EH2 K S K R UW1 S IY0 EY2 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excruciating    (j) ˈɪkskrˈuːʃɪɛɪtɪŋ (i1 k s k r uu1 sh i ei t i ng)
excruciatingly    (a) ˈɪkskrˈuːʃɪɛɪtɪŋliː (i1 k s k r uu1 sh i ei t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万分痛苦[wàn fēn tòng kǔ, ㄨㄢˋ ㄈㄣ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, / ] excruciating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excruciating
   adj 1: extremely painful [syn: {agonizing}, {agonising},
       {excruciating}, {harrowing}, {torturing}, {torturous},
       {torturesome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top