ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excretory

EH1 K S K R AH0 T AO2 R IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excretory-, *excretory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excretory(เอคซฺ'คริททอรี) adj. เกี่ยวกับการขับถ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
excretory(adj) เกี่ยวกับการขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excretory-ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretory ductท่อขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretory glandต่อมขับถ่าย, ต่อมมีท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excretoryขับถ่ายของเสียที่เกิดจากเซลล์,ขับถ่าย [การแพทย์]
Excretory Ductท่อคัดถ่าย [การแพทย์]
Excretory Functionหน้าที่การขับถ่าย [การแพทย์]
Excretory Function, Delayedการขับถ่ายช้าลง [การแพทย์]
Excretory Systemระบบขับถ่าย,ระบบขับถ่ายของเสีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excretoryTaking care of the excretory needs of a patient you've just met is a very demanding job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบขับถ่าย[N] excretory system, Example: สัญญาณแรกของการเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ คือ ระบบขับถ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบขับถ่าย[n. exp.] (rabop khapthāi) EN: excretory system   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCRETORY    EH1 K S K R AH0 T AO2 R IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n) excretory organ [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excretory
      adj 1: of or relating to the process of excretion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top