ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excretion

IH0 K S K R IY1 SH AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excretion-, *excretion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excretion[N] ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, Syn. excreta, feces, waste matter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก,สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
excretion(n) การขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion pyelographyการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excretionการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย [การแพทย์]
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสีย, การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and excretion by "C".ก่อนจะขับถ่ายผ่าน C The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The Skunk Ape excretions seem to be jacking up my hormones.สกั๊งค์คงทำให้ฮอร์โมนฉันรวน Caged Fae (2013)
Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed and produce less excretions.ซูเปอร์หมูของเรา จะไม่ใช่แค่ตัวใหญ่และสวยงาม พวกมันจะทิ้งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมไว้น้อยที่สุด กินอาหารน้อยลง และขับถ่ายน้อยลง Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เต่า[N] underarm odor, See also: excretions from armpit, Syn. กลิ่นเต่า, Example: ฉันเหม็นขี้เต่าเด็กๆ ที่เพิ่งขึ้นรถมา เหม็นจะเป็นลม, Thai definition: เมือกเหงื่อไคลที่ติดอยู่ตามซอกรักแร้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[n.] (khī) EN: secretion   FR: secrétion [fpl] ; excrétion [f]
ขี้ตา[n.] (khītā) EN: excretions from the eye ; gums   FR: chassie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCRETION    IH0 K S K R IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excretion    (n) ˈɪkskrˈiːʃən (i1 k s k r ii1 sh @ n)
excretions    (n) ˈɪkskrˈiːʃənz (i1 k s k r ii1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
排泄[はいせつ, haisetsu] (n,vs,adj-no) excretion [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
[よう, you] (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excretion
   n 1: the bodily process of discharging waste matter [syn:
      {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
      {voiding}]
   2: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
     discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
     {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top