ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excrete

IH0 K S K R IY1 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrete-, *excrete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrete[VT] ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ), See also: ขับเหงื่อ, ขับปัสสาวะ, อุจจาระ, Syn. defecate, eliminate, evacuate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrete(เอคซฺ'ครีท) vt. ขับถ่ายออก., See also: excreter n. ดูexcrete excretive adj. ดูexcrete, Syn. discharge

English-Thai: Nontri Dictionary
excrete(vt) ขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excreteขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excreteขับถ่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn't eat or excrete like we do, although it grows and dies.มันไม่กินหรือถ่ายอย่างพวกเรา แม้ว่ามันจะเติบโตและตาย Voice (2005)
In her terror, the victim excreted large amounts of sebum.ความหวาดกลัวของตัวเหยื่อทำให้รูขุมขนขับเหงื่อออกมาจำนวนมาก Episode #1.5 (2009)
When humans are in an excited state usually, large amounts of dopamine are excreted in the brain because of that, you don't feel hunger.เมื่อมนุษย์อยู่ในภาวะตื่นตระหนก... ...ปกติแล้ว สาร dopamine จำนวนมากในสมองก็จะถูกกระตุ้น... ...เพราะอย่างนั้น เธอไม่น่าจะรู้สึกหิวหรอก Episode #1.5 (2009)
They excrete it, use it to build the hives.พวกมันขับเมือกนั้นออกมา ใช้สำหรับสร้างรัง Priest (2011)
All fish do are eat, excrete, and fornicate all in the same water.วันๆก็กิน ถ่าย แล้วก็เอากัน อยู่ในน้ำที่เดียว Odd Thomas (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่าย[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ, Example: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ถ่ายทุกข์[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบไปถ่ายทุกข์ที่กลางทุ่ง, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ปลดทุกข์[V] excrete, See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel, Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ, Example: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับถ่าย[v.] (khapthāi) EN: defecate ; purge ; excrete   FR: éliminer ; rejeter
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete   FR: évacuer
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) FR: excréter ; sécréter
ถ่ายทุกข์[v. exp.] (thāithuk) EN: excrete ; evacuate   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCRETE    IH0 K S K R IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrete    (v) ˈɪkskrˈiːt (i1 k s k r ii1 t)
excreted    (v) ˈɪkskrˈiːtɪd (i1 k s k r ii1 t i d)
excretes    (v) ˈɪkskrˈiːts (i1 k s k r ii1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excrete
      v 1: eliminate from the body; "Pass a kidney stone" [syn:
           {excrete}, {egest}, {eliminate}, {pass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top