ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excrescence

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrescence-, *excrescence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrescence[N] ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก
excrescence[N] สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ (จากคน, สัตว์, พืช), Syn. lump, outgrowth, wart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrescence(เอคซฺเครส'เซินซฺ) n. การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ,การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ,เนื้องอก,ส่วนงอก

English-Thai: Nontri Dictionary
excrescence(n) เนื้องอก,สิ่งที่งอกออกมาอย่างผิดปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excrescence๑. ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrescenceปุ่มงอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติ่ง[N] protrusion, See also: excrescence, appendix, projection, outgrowth, protuberance, bulge, lump, Example: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร, Count unit: ติ่ง, Thai definition: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrescence    (n) ˈɪkskrˈɛsns (i1 k s k r e1 s n s)
excrescences    (n) ˈɪkskrˈɛsnsɪz (i1 k s k r e1 s n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] excrescence; abnormal superfluous growth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrescence
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   2: (pathology) an abnormal outgrowth or enlargement of some part
     of the body

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top