ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excrement

EH1 K S K R AH0 M AH0 N T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excrement-, *excrement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrement[N] อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrementitial absorptionการดูดซึมสิ่งขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A friend insisted that all the excrement he ate every day...เพื่อนที่ยืนยัน the excrement ที่เขาทั้งหมดที่นั้นกินทุกวัน... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Excrement. Zach, let´s just say you´re about to take a big bite of a juicy chocolate chip cookie?ถ้าคุณกำลังจะงับคุ๊กกี้ช็อกโกแลตชิพ Nothing to Lose (1997)
- Excrement?- ใช่เลย Nothing to Lose (1997)
- Excrement. Right.ผมอาจจะคิดมาก Nothing to Lose (1997)
Carving up a guy while he screams in his own blood and excrement, would be like... like a gift.เฉือนคนขณะที่มันแหกปาก จมเลือดตัวเองและ ตื่นเต้น คงเป็นแบบ Crank (2006)
We are up excrement creek without a paddle.เรามีปัญหาใหญ่แล้ว Chuck Versus the Cougars (2008)
There were two dolphins in a swimming pool filled with their own excrement.โทรศัพท์ผมจะดังขึ้น ริค มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากงานที่เขาทำเกี่ยวกับโลมา The Cove (2009)
This better not be dog excrement, Ray.จะดีกว่านะถ้านี่ไม่ใช่ขี้หมา Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Hodgins is going to have to sift through their excrement for evidence.ฮอดจินส์จะต้องเอาอุจาระของมัน ไปร่อนเพื่อหาหลักฐาน The Bond in the Boot (2009)
You are discussing lunch while holding a tray of cat excrement.คุณพูดเรื่องมื้อเที่ยง ขณะที่ถือถาดใส่ขี้แมวอยู่ The Bond in the Boot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล[N] excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count unit: ก้อน, Thai definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้[N] excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count unit: ก้อน; กอง, Thai definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
อึ[N] feces, See also: excrement, stool, ordure, dejection, Syn. อุจาระ, ขี้, Count unit: กอง, ก้อน, Thai definition: ขี้, อุจจาระ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings   FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
อุจจาระ[n.] (utjāra) EN: feces ; excrement ; stools   FR: excrément [m] ; matières fécales [fpl] ; fèces [fpl] ; selles [fpl] ; merde [f] (vulg.)
เวจ[] (wēt) EN: human excrement   FR: excrément (humain) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCREMENT    EH1 K S K R AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrement    (n) ˈɛkskrəmənt (e1 k s k r @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪便[fèn biàn, ㄈㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] excrement; feces; night soil, #13,783 [Add to Longdo]
排泄物[pái xiè wù, ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement; waste, #41,673 [Add to Longdo]
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ˋ, / ] excrement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一本グソ;一本ぐそ[いっぽんグソ(一本グソ);いっぽんぐそ(一本ぐそ), ippon guso ( ippon guso ); ipponguso ( ippon guso )] (n) (col) long, rope-like excrement [Add to Longdo]
大便[だいべん, daiben] (n) feces; excrement; shit; (P) [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrement
   n 1: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
      discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
      {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top