ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excoriate

EH0 K S K AO1 R IY0 EY2 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excoriate-, *excoriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excoriate[VT] ประนามอย่างรุนแรง (คำทางการ), Syn. condemn, criticize, denounce
excoriate[VT] ลอกหนัง (คน, สัตว์) ออก (คำทางการ)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCORIATE    EH0 K S K AO1 R IY0 EY2 T
EXCORIATED    EH0 K S K AO1 R IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excoriate    (v) ˈɪkskˈɔːrɪɛɪt (i1 k s k oo1 r i ei t)
excoriated    (v) ˈɪkskˈɔːrɪɛɪtɪd (i1 k s k oo1 r i ei t i d)
excoriates    (v) ˈɪkskˈɔːrɪɛɪts (i1 k s k oo1 r i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excoriate
   v 1: express strong disapproval of; "We condemn the racism in
      South Africa"; "These ideas were reprobated" [syn:
      {condemn}, {reprobate}, {decry}, {objurgate}, {excoriate}]
   2: tear or wear off the skin or make sore by abrading; "This
     leash chafes the dog's neck" [syn: {chafe}, {excoriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top