ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excommunication

EH2 K S K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excommunication-, *excommunication*
English-Thai: Nontri Dictionary
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
If you break that seal, you risk excommunication and ultimate separation from God.ถ้าพ่อผิดคำพูด พ่อจะเจอการคว่ำบาตรไม่ยอมรับจากพระเจ้า Eye to Eye (2013)
Call yourself a Catholic? You don't know the excommunication rite?คุณเรียกตัวเองว่าคาทอลิก แต่ไม่รู้จักพิธีขับไล่จากศาสนางั้นเหรอ Elle (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCOMMUNICATION EH2 K S K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excommunication (n) ˌɛkskəmjˌuːnɪkˈɛɪʃən (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
excommunications (n) ˌɛkskəmjˌuːnɪkˈɛɪʃənz (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
除名[じょめい, jomei] (n,vs) expulsion; excommunication; (P) [Add to Longdo]
破門[はもん, hamon] (n,vs,adj-no) excommunication; anathema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excommunication
   n 1: the state of being excommunicated [syn: {excommunication},
      {exclusion}, {censure}]
   2: the act of banishing a member of a church from the communion
     of believers and the privileges of the church; cutting a
     person off from a religious society [syn: {excommunication},
     {excision}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top