ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclusive

IH0 K S K L UW1 S IH0 V   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclusive-, *exclusive*
English-Thai: Longdo Dictionary
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
exclusive orหรือใช้ตัวย่อว่า XOR (อ่านว่า ซอร์) เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เมื่อจะสั่งให้แสดงภาพออกมาเป็นตัวดำเนินการเชิงตรรกะตัวหนึ่ง ซึ่งใช้เลขฐานสอง สองตัวมาทำให้เกิดเป็นค่าใหม่ ถ้าในการคำนวณได้ผลลัพธ์เป็น 0 แสดงว่าคอมพิวเตอร์คำนวณได้ผลออกมาเหมือนกัน แต่ถ้าค่าออกมาไม่เท่ากัน ผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องตรรกะนี้ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
exclusive(adj) พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exclusive alternationการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exclusive ownershipการมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusive powerอำนาจสิทธิ์ขาดจำเพาะ, อำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exclusive powerการมีอำนาจแต่ผู้เดียว, อำนาจสิทธิ์ขาดจำเพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusive-orออร์เฉพาะ [มีความหมายเหมือนกับ symmetric difference] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exclusive Economic Zoneเขตเศรษฐกิจจำเพาะ คือ บริเวณที่อยู่เลยไปจากและประชิดกับทะเลอาณาเขต สิทธิและเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งและสิทธิเสรีภาพของรัฐอื่นถูกกำหนดโดยบท บัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 [การทูต]
Exclusive Licenceการที่เจ้าของสิทธิบัตรอนุญาตให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้รับสิทธิที่จะสามารถใช้ได้ ด้วยการที่เจ้าของเรียกเก็บค่าตอบแทน [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He owns a house near Milan, which he uses exclusively for his pleasureเขายอมรับบ้านใกล้Milan, สิ่งที่ ใช้อย่างแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความยินดีของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You got a scoop here, an exclusive, a hold-the-presses.นักข่าว คุณมีเนื้อข่าวแล้ว คุณมีข้อมูลทำข่าว เข้าไปสิ Oh, God! (1977)
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent.ที่นี่พวกเขากลับมาภายหลังจากที่พวกเขาเดินทางไป3ปี ใน ยุโรป ซแคดินแอเวียและทวีปย่อย The Blues Brothers (1980)
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
No, this is the most exclusive club in the city.ไม่ได้หรอก นี่มันคลับที่หรูที่สุด ในเมืองเรา Mannequin: On the Move (1991)
That's from our exclusive Junior Miss designer collection.นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา Mannequin: On the Move (1991)
I lose my exclusive.ฉันก็เสียข่าวพิเศษ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- I honestly thought-- - You told me I had an exclusive.- เดี๋ยวได้สัมภาษณ์ The Bodyguard (1992)
Since she joined the firm... she's been handling Sutter Cane exclusively.ตั้งแต่เข้ามาที่นี่ เธอก็ดูแลเรื่องซัทเตอร์ เคนเป็นพิเศษ In the Mouth of Madness (1994)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
An exclusive interview with the show's creator.สัมภาษณ์สดผู้สร้างสรรค์รายการนี้ เชิญตามผมมาเลยครับ The Truman Show (1998)
At yoga. But it's a very exclusive gym, okay?และเขาก็ฉลาดมาก เขาเริ่มลงทุนทางด้านอินเตอร์เน็ทไว้ Valentine (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclusiveAnn is exclusive in her choice of friends.
exclusiveAre the profits exclusive of taxes?
exclusiveI read detective stories exclusively.
exclusiveThat's an exclusive golf club.
exclusiveThe privilege is confined exclusively to woman.
exclusiveThere were 120 people on the plane, exclusive of the crew.
exclusiveThe two qualities are mutually exclusive.
exclusiveThis book has 252 pages exclusive of illustrations.
exclusiveWe have the exclusive right to sell them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ผู้เดียว[ADV] exclusively, Syn. เพียงผู้เดียว
กรรมสิทธิ์[N] copy-right, See also: exclusive right, Syn. ลิขสิทธิ์, Example: ผู้แต่งหนังสือมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตน, Thai definition: สิทธิ์ทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สินอันได้แก่ สิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล กับสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
เรือประเทียบ[n. exp.] (reūa prathīep) EN: boat exclusively reserved for the ladies of the palace   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLUSIVE    IH0 K S K L UW1 S IH0 V
EXCLUSIVES    IH0 K S K L UW1 S IH0 V Z
EXCLUSIVELY    IH0 K S K L UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclusive    (j) ˈɪksklˈuːsɪv (i1 k s k l uu1 s i v)
exclusively    (a) ˈɪksklˈuːsɪvliː (i1 k s k l uu1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独家[dú jiā, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] exclusive, #5,948 [Add to Longdo]
专访[zhuān fǎng, ㄓㄨㄢ ㄈㄤˇ, 访 / ] exclusive interview, #8,390 [Add to Longdo]
专有[zhuān yǒu, ㄓㄨㄢ ㄧㄡˇ, / ] exclusive; proprietary, #24,345 [Add to Longdo]
专属经济区[zhuān shǔ jīng jì qū, ㄓㄨㄢ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄩ, / ] exclusive economic zone, #43,782 [Add to Longdo]
专控[zhuān kòng, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] exclusive control, #100,906 [Add to Longdo]
排他[pái tā, ㄆㄞˊ ㄊㄚ, ] exclusive, excluding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbesitz {m}exclusive possession [Add to Longdo]
Exklusivvertrag {m}exclusive contract; exclusive agreement [Add to Longdo]
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution [Add to Longdo]
exklusiv {adj} | exklusiver | am exklusivstenexclusive | more exclusive | most exclusive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスクルーシブオア[, ekusukuru-shibuoa] (n) {comp} exclusive OR [Add to Longdo]
サロン的[サロンてき, saron teki] (adj-na) (1) social; (2) exclusive [Add to Longdo]
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract [Add to Longdo]
一手販売権[いってはんばいけん, ittehanbaiken] (n) exclusive-distributorship; exclusive selling right [Add to Longdo]
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P) [Add to Longdo]
外税[そとぜい, sotozei] (n,adj-no) tax-exclusive pricing [Add to Longdo]
漁業専管水域[ぎょぎょうせんかんすいいき, gyogyousenkansuiiki] (n) exclusive fishing zone [Add to Longdo]
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
高級住宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district [Add to Longdo]
山水楼[さんすいろう, sansuirou] (n) Sansuiro (name of an exclusive restaurant) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専用[せんよう, senyou] private (network, e.g.), dedicated, exclusive [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]
排他制御[はいたせいぎょ, haitaseigyo] exclusive control [Add to Longdo]
排他的論理和[はいたてきろんりわ, haitatekironriwa] exclusive OR (XOR) [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]
排他的論理和演算[ひたてきろんりわかさん, hitatekironriwakasan] exclusive or operation [Add to Longdo]
排他的論理和素子[はいたてきろんりわそし, haitatekironriwasoshi] EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-OR element [Add to Longdo]
非等価演算[ひとうかえんざん, hitoukaenzan] non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclusive
   adj 1: not divided or shared with others; "they have exclusive
       use of the machine"; "sole rights of publication" [syn:
       {exclusive}, {sole(a)}]
   2: excluding much or all; especially all but a particular group
     or minority; "exclusive clubs"; "an exclusive restaurants and
     shops" [ant: {inclusive}]
   3: not divided among or brought to bear on more than one object
     or objective; "judging a contest with a single eye"; "a
     single devotion to duty"; "undivided affection"; "gained
     their exclusive attention" [syn: {single(a)}, {undivided},
     {exclusive}]
   n 1: a news report that is reported first by one news
      organization; "he got a scoop on the bribery of city
      officials" [syn: {exclusive}, {scoop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top