ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclusion

IH0 K S K L UW1 ZH AH0 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclusion-, *exclusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclusion[N] การแยกออกไป, See also: การตัดออกไป, การกันออกไป, Syn. elimination, keeping out, rejection, Ant. inclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclusion(เอคซฺคลู'เชิน) n. การกันออกไป,การไล่ออก, See also: exclusionary adj. ดูexclusion

English-Thai: Nontri Dictionary
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exclusionการกีดกัน, การกันออกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exclusionข้อจำกัดความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusion of evidenceการไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusion of liabilityการยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
Exclusionary rule (Evidence)การไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will concentrate on this to the exclusion of all other research.คุณจะต้องตั้งใจให้มากกับงานนี้ แล้วทิ้งงานวิจัยอื่นไปซะ Resident Evil: Extinction (2007)
ARE YOU SURE? MM-HMM. OH, YEAH,IT'S 100% EXCLUSION.แน่ใจเหรอ อืม 100% Mother Said (2008)
Exclusionary rule.กฎ Exclusionary Law Abiding Citizen (2009)
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้ Momentum Deferred (2009)
Purity that demands exclusion...ความบริสุทธิ์ที่เรียกร้องการยกเว้น Aerodynamics of Gender (2010)
That's an act of exclusion from you.ดูเหมือนคุณจะเลี่ยงใช่ไหม? God of Study (2010)
As a matter of fact, once every orbit, the ISS loses all contact with Earth as we pass through the Zone of Exclusion.อันที่จริง ทุกรอบวงโคจร สถานีอวกาศจะขาดการติดต่อมายังโลก ขณะที่ผ่านย่านอับสัญญาน Zone of Exclusion (2012)
Two minutes away from the Zone of Exclusion.และอีก2นาทีจะเข้าโซนที่ขาดการติดต่อกับโลก Zone of Exclusion (2012)
"Evolutionary Origins of Social Exclusion"?"จุดกำเนิดเชิงพัฒนาของสังคมที่แตกแยกออกไป" Apéritif (2013)
I love that you've written so much on social exclusion.ฉันชอบที่คุณมี งานเขียนเกี่ยวกับการเก็บตัวมากเหลือเกิน Amuse-Bouche (2013)
They've been straying outside the 50-kilometer exclusion zone.พวกนั้นเพ่นพ่านอยู่นอก เขตเฝ้าระวัง 50 กม. Athens (2014)
Something's obviously going on, and I'm here to protest my exclusion.เห็นชัดๆว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น ฉันขอประท้วงการที่ถูกกีดกันออกไป Copper Bullet (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclusionDemand the exclusion of the country from the U. N.
exclusionHe worships money to exclusion of everything else.
exclusionHis work occupies his mind to the exclusion of all else.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLUSION    IH0 K S K L UW1 ZH AH0 N
EXCLUSIONS    IH0 K S K L UW1 ZH AH0 N Z
EXCLUSIONARY    IH0 K S K L UW1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclusion    (n) ˈɪksklˈuːʒn (i1 k s k l uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschluss {m} | Ausschlüsse {pl}exclusion | exclusions [Add to Longdo]
Ausschlussprinzip {n}exclusion principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
圧排[あっぱい, appai] (n) exclusion [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]
禁制原理[きんせいげんり, kinseigenri] (n) (obsc) (See パウリの原理) exclusion principle [Add to Longdo]
鎖国[さこく, sakoku] (n,vs) national isolation; exclusion of foreigners; (P) [Add to Longdo]
除外[じょがい, jogai] (n,vs) exception; exclusion; (P) [Add to Longdo]
除却[じょきゃく, jokyaku] (n,vs) exclusion; elimination [Add to Longdo]
除斥[じょせき, joseki] (n,vs) (legal) exclusion [Add to Longdo]
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] (n) {comp} exclusion set [Add to Longdo]
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] (n) {comp} mutual exclusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
操作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
相互排除[そうごはいじょ, sougohaijo] mutual exclusion [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]
排他演算[はいたえんざん, haitaenzan] exclusion, NOT-IF-THEN operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclusion
   n 1: the state of being excluded [ant: {inclusion}]
   2: the state of being excommunicated [syn: {excommunication},
     {exclusion}, {censure}]
   3: a deliberate act of omission; "with the exception of the
     children, everyone was told the news" [syn: {exception},
     {exclusion}, {elision}]
   4: the act of forcing out someone or something; "the ejection of
     troublemakers by the police"; "the child's expulsion from
     school" [syn: {ejection}, {exclusion}, {expulsion},
     {riddance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top