ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclamation mark

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclamation mark-, *exclamation mark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclamation mark[N] เครื่องหมายอัศเจรีย์, See also: เครื่องหมายตกใจ, Syn. exclamation point

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclamation markWhen writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศเจรีย์[N] exclamation mark, See also: exclamation point, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
อัศเจรีย์[N] exclamation mark, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูป ! สำหรับเขียนหลังคำอุทาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi atsajērī) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point   FR: « ! »; point d'exclamation [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #38,251 [Add to Longdo]
感叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #53,070 [Add to Longdo]
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark (punct.), #87,363 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark [Add to Longdo]
ビックリマーク;びっくりマーク[, bikkurima-ku ; bikkuri ma-ku] (n) exclamation mark; exclamation point [Add to Longdo]
感嘆符;感歎符[かんたんふ, kantanfu] (n) {ling} exclamation point; exclamation mark [Add to Longdo]
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exclamation mark
      n 1: a punctuation mark (!) used after an exclamation [syn:
           {exclamation mark}, {exclamation point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top