ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclamation

EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclamation-, *exclamation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclamation(n) การร้องอุทาน, Syn. interjection, outcry, vociferation
exclamation(n) คำอุทาน
exclamation mark(n) เครื่องหมายอัศเจรีย์, See also: เครื่องหมายตกใจ, Syn. exclamation point

English-Thai: Nontri Dictionary
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
exclamation point. Comma. close parentheses.เครื่องหมายตกใจ จุลภาค วงเล็บปิด The Story of Us (1999)
Okay, I'm ready. Put an exclamation point here.โอเค ฉันพร้อมแล้ว ใส่เครื่องหมายตกใจไว้ได้เลย Marley & Me (2008)
Mark Twain said not to use exclamation points 'cause it's like laughing at your own joke... but sometimes you gotta laugh at your own joke 'cause it's funny.มาร์ค ทเวน กล่าวไว้ว่าอย่าไปใส่เครื่องหมายตกใจ เพราะมันเหมือนกับนายหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง แต่บางครั้งนายก็ต้องหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง เพราะว่ามันตลกดี Marley & Me (2008)
Exclamation point, my idea.บอกไว้ ความคิดผมเองแหละ Politics of Human Sexuality (2009)
Look, this one just says learning with an exclamation point.แล้วตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Period. Exclamation mark!เร็วเข้า! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
She used three exclamation marks.เธอใช้ทั้งสามเครื่องหมายอัศเจรีย์ We Bought a Zoo (2011)
Exclamation point. "Mom."แม่ Blind Dates (2011)
Three exclamation points.เครื่องหมายตกใจ3อัน Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Just a number? There was an exclamation point after it.แค่ตัวเลขเหรอ มันมีเครื่องหมายตกใจต่อท้ายด้วยนี่ CTRL:A (2012)
Yes! An exclamation point after the last four numbers.ใช่ มีเครื่องหมายตกใจหลังเลขสี่ตัวสุดท้าย CTRL:A (2012)
Hanna, there's an exclamation point.แฮนน่า, มันมีเครื่องหมายตกใจ CTRL:A (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclamationWhen writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศเจรีย์(n) exclamation mark, See also: exclamation point, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
ว้าย(int) exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai Definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
อ้าว(int) exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
เฮ้ย(int) exclamation used to call attention, See also: hey, hi, Example: เฮ้ย พวกเราอย่าไปเชื่อมันนะ ไม่มีคนดีๆ ที่ไหนเขาทำกัน, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง
อัศเจรีย์(n) exclamation mark, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูป ! สำหรับเขียนหลังคำอุทาน
สาธุการ(n) exclamation of approval, Example: พระพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงสาธุการสรรเสริญท่านปุณณะ, Thai Definition: การเปล่งวาจาว่าชอบแล้วเมื่อเวลาเห็นควรหรือยกย่องสรรเสริญ เช่น แซ่ซ้องสาธุการ กล่าวสาธุการขึ้นพร้อมๆ กัน
เสียงอุทาน(n) exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count Unit: เสียง, Thai Definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
ถุย(int) tut, See also: exclamation from the sound of spitting or to show contempt, tut-tut, Example: ถุย! แค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว, Thai Definition: ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น
เจ้าประคู้น(int) my god, See also: exclamation of solicitation, prayer, to make a wish or curse, Example: เจ้าประคู้น เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขด้วยเทอญ, Thai Definition: เพี้ยนมาจาก เจ้าประคุณ เป็นคำอุทาน ในการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน สาปแช่ง เป็นต้น
ชิ(int) exclamation of anger, See also: tut, Syn. ชิชะ, ชิชิ, Example: ชิ..ทำมาพูดดี..ตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์[khreūangmāi atsajērī] (n, exp) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point  FR: « ! »; point d'exclamation [m]
สาธุการ[sāthukān] (interj) EN: exclamation of approval
อุทาน[uthān] (n) EN: exclamation ; interjection  FR: interjection [f] ; exclamation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAMATION EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N
EXCLAMATIONS EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z
EXCLAMATION-POIN EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N P OY1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclamation (n) ˌɛkskləmˈɛɪʃən (e2 k s k l @ m ei1 sh @ n)
exclamations (n) ˌɛkskləmˈɛɪʃənz (e2 k s k l @ m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell, #19,680 [Add to Longdo]
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #38,251 [Add to Longdo]
感叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark!, #53,070 [Add to Longdo]
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark (punct.), #87,363 [Add to Longdo]
感叹句[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] exclamation; exclamatory phrase, #128,054 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] exclamation of regret, #152,538 [Add to Longdo]
感叹语[gǎn tàn yǔ, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄩˇ, / ] exclamation; expletive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrufezeichen {n}; Ausrufungszeichen {n}exclamation mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どすこい[dosukoi] (n) sumo exclamation [Add to Longdo]
なんて[nante] (suf) (1) (See 何て) such as; (things) like; (2) exclamation; (P) [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
ビックリマーク;びっくりマーク[bikkurima-ku ; bikkuri ma-ku] (n) exclamation mark; exclamation point [Add to Longdo]
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n,vs) exclamation; admiration [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
感嘆符;感歎符[かんたんふ, kantanfu] (n) {ling} exclamation point; exclamation mark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclamation
   n 1: an abrupt excited utterance; "she gave an exclamation of
      delight"; "there was much exclaiming over it" [syn:
      {exclamation}, {exclaiming}]
   2: a loud complaint or protest or reproach
   3: an exclamatory rhetorical device; "O tempore! O mores" [syn:
     {ecphonesis}, {exclamation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top